+381 11 21 82 944
info@vakademija.edu.rs

PREGLED POSEBNIH ZDRAVSTVENIH USLOVA ZA UPIS UČENIKA

U PRVI RAZRED VAZDUHOPLOVNE AKADEMIJE
8 May 2019

Zdravstveni uslovi za upis u Vazduhoplovnu akademiju

Kandidati koji konkurišu za upis u Vazduhoplovnu akademiju obavljaju zdravstveni pregled u Domu zdravlja Novi Beograd – Dispanzer za medicinu rada
Novi Beograd, Omladinskih brigada 104.

Posebni zdravstveni uslovi za upis učenika u prvi razred Vazduhoplovne akademije

  1. Avio – tehničar: a1 a2 a6 b1 – c1 d1 d2 – d3egh
  2. Avio – tehničar za vazduhoplov i motor – ogled: a1 a2 a6b c1 d1 d2 d3 g
  3. Avio – tehničar za elektro opremu vazduhoplova – ogled: a1 a2 a4 a6b c1 – d1 d2 d3 g
  4. Avio – tehničar za elektronsku opremu vazduhoplova – ogled: a1 a2 a4 a6 – c1 d1 d2 d3 g
  5. Mehatroničar za transportne sisteme aerodroma: a1 a2b d1 d2 d3e fg
  6. Mehatroničar za raketne sisteme – ogled: a1 a2b c1 d1 d2 d3e f g
  7. Mehatroničar za radarske sisteme – ogled: a1 a2b c1 d1 d2 d3e f g
  8. Tehničar vazdušnog saobraćaja: a1 a2 a4 a7 a8b c1 d1 d2 d3e g
  9. Tehničar vazdušnog saobraćaja za bezbednost: a1 a2 a4 a7 a8b c1 d1 d2 d3e g
  10. Tehničar vazdušnog saobraćaja za spasavanje: a1 a2 a4 a7 a8b c1 d1 d2 d3e g

Posebni zdravstveni uslovi za upis učenika u prvi razred Vazduhoplovne akademije iskazani su slovnim oznakama koje znače:

a1 – normalan vid na blizinu

a2 – normalan vid na daljinu

a4 – normalan kolorni vid (raspoznavanje osnovnih boja)

a6 – normalan stereoskopski vid

a7 – normalna širina vidnog polja

a8 – normalna adaptacija na tamu

b – normalan sluh

b1 – normalan sluh*

c1 – normalna funkcija ravnoteže

d1 – normalna funkcija gornjih ekstremiteta

d2 – normalna funkcija donjih ekstremiteta

d3 – normalna funkcija kičmenog stuba

e – normalna funkcija kardiovaskularnog sistema

f – normalna funkcija respiratornog sistema

g – normalna funkcija nervnog sistema

h – normalna funkcija endokrinog sistema

 

Radi jedinstvenog tumačenja i procenjivanja posebnih zdravstvenih uslova za upis učenika u prvi razred srednje škole školski lekari i lekari specijalisti treba da se pridržavaju sledećih kriterijuma:

a1 – normalan vid na blizinu: oštrina vida od 0,8 i više. Dovoljan je i monokularni vid. Ova oštrina vida može se postići i nošenjem korektivnih pomagala.

a2 – normalan vid na daljinu: oštrina vida od 0,8 i više. Dovoljan je i monokularni vid. Ova oštrina vida može se postići i nošenjem korektivnih pomagala.

a4 – normalni kolorni vid (raspoznavanje osnovnih boja): crvena, zelena i plava.

a6 – normalan stereoskopski vid: oštrina vida od 0,8 i više koja se postiže bez upotrebe korektivnih pomagala na oba oka pojedinačno i postojanje stereoskopskog vida na ortho – rater – u.

a7 – normalna širina vidnog polja: širina vidnog polja koja odgovara širini vidnog polja ispitivača – metodom konfrontacije ili širina vidnog polja od 60 stepeni nazalno i 90 stepeni temporalno na svakom oku – peritestom po Becku na orth – rater – u.

a8 – normalna adaptacija na tamu: potreban oftalmološki pregled – test na niktomatu po Schober – u ili skotoptikometru po Heinsius – u.

Napomena: Zbog jako strogog nivoa ispitivanja stereoskopskog vida i kolornog vida na ortho – rater – u, svi kandidati koji imaju ispade ovih funkcija moraju se proveriti testom na pseudoizohromatskim tablicama za ispitivanje kolornog vida (Ishiara, Stilling) i testovima za stereoskopski vid (Titmus, Lang, Randot). Ova se provera vrši pre definitivnog mišljenja, tj. saveta na nivou profesionalne orijentacije.

b – normalan sluh: normalan sluh na nivou govorne komunikacije; kandidat može bez teškoća da komunicira sa svojom okolinom i da čuje zvučne signale i upozorenja na opasnost.

b1 – normalan sluh*: kandidat čuje sve zvučne frekvencije od 1 do 20 dV. Oznaka sa zvezdicom (*) upućuje da je za ove obrazovne profile potrebna audiometrija.

c1 – normalna funkcija ravnoteže: kandidat može da se kreće bez teškoća. Neće se uzimati u obzir oštećenja čula i centra za ravnotežu koja nemaju uticaja na kretanje.

d1 – normalna funkcija gornjih ekstremiteta: podrazumeva očuvanu aktivnu pokretljivost svih zglobova gornjih ekstremiteta do fizioloških amplituda.

d2 – normalna funkcija donjih ekstremiteta: podrazumeva očuvanu aktivnu pokretljivost svih zglobova donjih ekstremiteta do fizioloških amplituda.

d3 – normalna funkcija kičmenog stuba: podrazumeva očuvanu aktivnu pokretljivost svih delova kičmenog stuba do fizioloških amplituda.

e – normalna funkcija kardiovaskularnog sistema: podrazumeva normalan krvni pritisak, normalan EKG nalaz i odsustvo srčanih mana.

f – normalna funkcija respiratornog sistema: podrazumeva normalan funkcionalni nalaz na plućima.

g – normalna funkcija nervnog sistema: podrazumeva odsustvo epilepsije i drugih neuroloških poremećaja. U slučaju sumnje na neurološko oboljenje potreban je neurološki pregled.

h – normalna funkcija endokrinog sistema: funkcija endokrinih žlezda je u granicama normale.