+381 11 21 82 944
info@vakademija.edu.rs

Организација

Школски одбор

Чланове Школског одбора именује и разрешава Скупштина града Београда. Школски одбор има девет чланова, по три представника предлажу Наставничко веће, Савета родитеља и јединица локалне самоуправе.

Два представника ученика који учествују у раду Школског одбора бира, односно разрешава, Ученички парламент у складу са Пословником о раду Ученичког парламента.

Надлежност Школског одбора:

  • доноси и мења Статут Школе;
  • доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада;
  • доноси финансијски план установе;
  • усваја извештај о пословању, годишњи обрачун;
  • доноси план стручног усавршавања запослених;
  • одлучује по жалби, односно приговору на решење директора.

Руковођење

Управа

директор: др Горан Цвијовић
заменик директора: Соња Божић
Сектор наставе средњег стручног образовања – помоћник директора: Дракче Видојевић
Сектор Центра за обуку ваздухопловног особља – помоћник директора: Дино Алић
Сектор за правне и опште послове – секретар: Мирјана Лазаревић

Службе

Материјално финансијска служба шеф рачуноводства: Миланка Радивојевић Мирковић
Служба за војну сарадњу руководилац: Зоран Старчевић
Служба за ученичка питања – референт: Оливера Станковић
Служба техничке подршке руководиoци: Горан Живановић, Ирфан Демировић

Стручни органи

Наставничко веће

Наставничко веће је највиши стручни орган Школе. Наставничко веће чине сви наставници и стручни сарадници у радном односу у школи. Директор сазива и руководи седницама Наставничког већа по функцији.

Стручна већа за области предмета

Координатор: Зоран Старчевић

Српски језик, књижевност и комуникација руководилац: Јелена Ивковић
Ваздухопловно машинство руководилац: Страхиња Огњановић
Машинство и електротрхника руководилац: Добрила Величковић
 

Координатор: Јелена Ђукић

Природне науке руководилац: Жељка Војводић
Физичко васпитање руководилац: Дејан Станојевић
Друштвене науке руководилац: Андријана Радојчић
 

Координатор: Владимир Јосиповић

Рачунарство и информатика руководилац: Алекса Антић
Ваздушни саобраћај руководилац: Гордана Манџо
Енглески језик и стручна комуникација руководилац: Марија Јосиповић