+381 11 21 82 944
info@vakademija.edu.rs

Organizacija

Školski odbor

Članove Školskog odbora imenuje i razrešava Skupština grada Beograda. Školski odbor ima devet članova, po tri predstavnika predlažu Nastavničko veće, Saveta roditelja i jedinica lokalne samouprave.

Dva predstavnika učenika koji učestvuju u radu Školskog odbora bira, odnosno razrešava, Učenički parlament u skladu sa Poslovnikom o radu Učeničkog parlamenta.

Nadležnost Školskog odbora:

  • donosi i menja Statut Škole;
  • donosi školski program, razvojni plan, godišnji plan rada;
  • donosi finansijski plan ustanove;
  • usvaja izveštaj o poslovanju, godišnji obračun;
  • donosi plan stručnog usavršavanja zaposlenih;
  • odlučuje po žalbi, odnosno prigovoru na rešenje direktora;

Rukovođenje

Uprava

direktor: dr Goran Cvijović
zamenik direktora: Sonja Božić
Sektor nastave srednjeg stručnog obrazovanja – pomoćnik direktora: Drakče Vidojević
Sektor Centra za obuku vazduhoplovnog osoblja – pomoćnik direktora: Dino Alić
Sektor za pravne i opšte poslove – sekretar: Mirjana Lazarević

Službe

  • Materijalno finansijska služba šef računovodstva: Milanka Radivojević Mirković
  • Služba za vojnu saradnju rukovodilac: Zoran Starčević
  • Služba za učenička pitanja – referent: Olivera Stanković
  • Služba tehničke podrške rukovodilac: Goran Živanović

Stručni organi

Nastavničko veće

Nastavničko veće je najviši stručni organ Škole. Nastavničko veće čine svi nastavnici i stručni saradnici u radnom odnosu u školi. Direktor saziva i rukovodi sednicama Nastavničkog veća po funkciji.

Stručna veća za oblasti predmeta

Koordinator: Vladimir Josipović

Vazdušni saobraćaj rukovodilac: Tatjana Dolžan Milisavljević
Fizičko vaspitanje rukovodilac: Nebojša Ković
Društvene nauke rukovodilac: Andrijana Radojičić

Koordinator: Vladan Radević

Mašinstvo i elektrotehnika rukovodilac: Dobrila Veličković
Vazduhoplovno mašinstvo rukovodilac: Boško Zagorac
Srpski jezik, književnost i komunikacija rukovodilac: Branislava Bijelović

Koordinator: Vesna Jovković

Računarstvo i informatika rukovodilac: Ljiljana Mitrović
Prirodne nauke rukovodilac: Jelena Đukić
Engleski jezik i stručna komunikacija rukovodilac: Jelena Jelenić Marinović