+381 11 21 82 944
info@vakademija.edu.rs

Služba za pravne i opšte poslove

Sekretar obavlja upravne, normativno – pravne i druge pravne poslove saglasno čl. 68. stav 1. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (Službeni glasnik RS br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje i 68/15) i poslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Vazduhoplovnoj akademiji:

  • Saradnja sa inspekcijskim službama;
  • Saradnja sa učenicima i roditeljima / starateljima / vaspitačima u ostvarivanju njihovih prava, obaveza i odgovornosti;
  • Saradnja sa Savetom roditelja, pružanje stručne pomoći u radu, u donošenju odluka i zaključaka;
  • Provera verodostojnosti svedočanstava i diploma na zahtev državnih organa i pravnih lica;
  • Saradnja sa fizičkim i pravnim licima u redovnom poslovanju;
  • Pravni poslovi vezani za upis učenika na redovno i vanredno školovanje (dokvalifikacija, prekvalifikacija i specijalizacija), prelazak sa redovnog na vanredno i sa vanrednog na redovno školovanje, promenu obrazovnog profila, uporedo školovanje; ispis učenika;
  • Pravni poslovi vezani osiguranja učenika od posledica nesrećnog slučaja;
  • Sprovođenje Konkursa za dodelu učeničkih stipendija;
  • Sprovođenje pravne procedure u vaspitno – disciplinskim postupcima protiv učenika i zaposlenih;
  • Učestvovanje u okviru Komisije u sprovođenju postupaka javnih nabavki;