+381 11 21 82 944
info@vakademija.edu.rs

Tehničar za bezbednost informaciono – komunikacionih sistema u vazdušnom saobraćaju

Naziv kvalifikacije:
Tehničar za bezbednost informaciono – komunikacionih sistema u vazdušnom saobraćaju

Nivo kvalifikacije:
IV

Svrha kvalifikacije:
Sprečavanje narušavanja bezbednosti informaciono – komunikacionih sistema u vazdušnom saobraćaju i sprovođenje propisanih bezbednosnih protokola.

Dužnosti – stručne kompetencije:

  • Instaliranje i konfigurisanje komunikacionih uređaja na aerodromu;
  • Instaliranje i podešavanje serverske infrastrukture na aerodromu;
  • Vršenje nadzora informacionog sistema u vazduhoplovstvu;
  • Instaliranje i konfigurisanje specifičnih aerodromskih sistema;
  • Izrada dokumentacije.

Zasnovanost kvalifikacije

Kvalifikacija se zasniva na opisu rada, ciljevima stručnog obrazovanja i ishodima stručnog obrazovanja. Prava, obaveze i dužnosti Tehničara za bezbednost informaciono – komunikacionih sistema u vazdušnom saobraćaju definisani su u Zakonu o potvrđivanju konvencije o visokotehnološkom kriminalu (“Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori”, br. 19/2009).

Po uspešno završenom programu obrazovanja, lice će biti osposobljeno za rad na zaštiti:

  • informaciono-komunikacionih tehnologija;
  • tehničkih sistema;
  • sistema inteligentne zgrade;
  • poslovno-informacionih sistema.

Nastavni planovi i programi obrazovnog profila Tehničar za bezbednost informaciono – komunikacionih sistema u vazdušnom saobraćaju napravljen je u skladu sa direktivama EASA (European Aviation Safety Agency) usaglašenim na Prvoj konferenciji o zaštiti IKT sistema u vazduhoplovstvu, održanoj 23.01.2019. godine (1st Transport Cyber Security Conference)

Predmeti po godinama

Prva godina

Druga godina

Treća godina

Četvrta godina