+381 11 21 82 944
info@vakademija.edu.rs

Avio – tehničar za vazduhoplov i motor

U skladu sa članom 171. Zakona o vazdušnom saobraćaju, avio – tehničar spada u kategoriju neletačkog osoblja koje održava vazduhoplov, čiji poslovi neposredno utiču na bezbednost vazdušnog saobraćaja.

Naziv kvalifikacije:
Avio – tehničar za vazduhoplov i motor

Nivo kvalifikacije:
IV

Svrha kvalifikacije:
Održavanje vazduhoplova

Dužnosti – stručne kompetencije:

  • vršenje pregleda ispravnosti i otklanjanje manjih neispravnosti elemenata, komponenata i sistema borbenih aviona;
  • vršenje pregleda ispravnosti i otklanjanje manjih neispravnosti elemenata, komponenata i sistema borbenih helikoptera;
  • opsluživanje i servisiranje borbenih vazduhoplova;
  • čitanje, pisanje i komuniciranje na engleskom  jeziku na kome je napisana tehnička dokumentacija borbenih vazduhoplova.

Zasnovanost kvalifikacije

Kvalifikacija se zasniva na opisu rada, ciljevima i ishodima stručnog obrazovanja. Prava obaveze i dužnosti avio – tehničara definisane su dokumentom Evropske komisije (EU) 1321/2014 (Regulation on the continuing airworthiness of aircraft and aeronautical products, parts and appliances, and on the approval of organisations and personnel involved in these tasks) tj. Pravilnikom o obezbeđivanju kontinuirane plovidbenosti vazduhoplova i drugih vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja i o odobravanju vazduhoplovno – tehničkih organizacija i osoblja koje se bavi ovim poslovima, kao i Pravilom Vazduhoplovno tehničke službe (br. 119-9/85), zatim Pravilnikom o održavanju vojne opreme i naoružanja Ministarstva odbrane i Vojske Srbije (SVL br. 6/2013) i funkcionalnim nadležnostima regulisanim u Uputstvima o radu jedinica Vojske Srbije u kojima se regulišu mere, radnje i postupci tehničkog osoblja za održavanje borbenih vazduhoplova.

Po uspešno završenom programu obrazovanja, i ukoliko ispuni uslove predviđene Pravilnikom o uslovima za sticanje ovlašćenja za rad Vazduhoplovne akademije, lice stiče licencu kategorije A.

Kategorija A – dozvoljava imaocu da izdaje uverenje o povratku vazduhoplova u saobraćaj, posle izvršenih manjih, a planiranih radova linijskog održavanja, jednostavnih popravki kvarova, a kako je to specificirano u standardu PART – 145, i to uvek u okviru obima radova koji su naznačeni u ovlašćenju. Ova kategorija je podeljena je na sledeće podkategorije, s obzirom na kombinacije aviona, helikoptera, turbinskih i klipnih pogonskih grupa:

  • A1 avioni ca turbinskom pogonskom grupom;
  • A2 avioni sa klipnom pogonskom grupom;
  • A3 helikopteri sa turbinskom pogonskom grupom;
  • A4 helikopteri sa klipnom pogonskom grupom.

Nastavni planovi i programi obrazovnog profila Avio – tehničar usklađeni su sa standardom EASA PART – 147 i PART – 66 .

Predmeti po godinama

Prva godina

Druga godina

Treća godina

Četvrta godina

Broj bodova koji je bio potreban za upis prethodnih godina