+381 11 21 82 944
info@vakademija.edu.rs

Avio – tehničar

U skladu sa članom 171. Zakona o vazdušnom saobraćaju, avio – tehničar spada u kategoriju neletačkog osoblja koje održava vazduhoplov, čiji poslovi neposredno utiču na bezbednost vazdušnog saobraćaja.

Naziv kvalifikacije:
Avio – tehničar

Nivo kvalifikacije:
IV

Svrha kvalifikacije:
Održavanje vazduhoplova

Po završenom programu obrazovanja, lice će biti u stanju da:

Dužnosti – stručne kompetencije:

  • Vršenje pregleda ispravnosti i otklanjanje manjih neispravnosti elemenata, komponenata i sistema aviona;
  • Vršenje pregleda ispravnosti i otklanjanje manjih neispravnosti elemenata, komponenata i sistema helikoptera;
  • Čitanje, pisanje i komuniciranje na engleskom jeziku na kome je napisana tehnička dokumentacija i postupci neophodni za izdavanje uverenja o spremnosti za vazduhoplova za uključivanje u saobraćaj;

Zasnovanost kvalifikacije:

Kvalifikacija se zasniva na opisu rada, ciljevima i ishodima stručnog obrazovanja. Prava obaveze i dužnosti Avio – tehničara definisane su dokumentom Evropske komisije (EU) 1321/2014 (Regulation on the continuing airworthiness of aircraft and aeronautical products, parts and appliances, and on the approval of organisations and personnel involved in these tasks) tj. pravilnikom o obezbeđivanju kontinuirane plovidbenosti vazduhoplova i drugih vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja i o odobravanju vazduhoplovno – tehničkih organizacija i osoblja koje se bave ovim poslovima.

Po uspešno završenom programu obrazovanja i ukoliko ispuni uslove predviđene Pravilnikom o uslovima za sticanje ovlašćenja za rad Vazduhoplovne akademije lice stiče licencu kategorije A.

Kategorija A – dozvoljava imaocu da izdaje uverenje o povratku vazduhoplova u saobraćaj, posle izvršenih manjih, a planiranih radova linijskog održavanja, jednostavnih popravki kvarova, a kako je to specificirano u standardu PART – 145, i to uvek u okviru obima radova koji su naznačeni u ovlašćenju. Ova kategorija je podeljena na sledeće potkategorije, s obzirom na kombinacije aviona, helikoptera, turbinskih i klipnih pogonskih grupa:

  • A1 avioni ca turbinskom pogonskom grupom;
  • A2 avioni sa klipnom pogonskom grupom;
  • A3 helikopteri sa turbinskom pogonskom grupom;
  • A4 helikopteri sa klipnom pogonskom grupom.

Nastavni planovi i programi obrazovnog profila Avio – tehničar usklađeni su sa standardom EASA PART – 147 i PART – 66 .

Predmeti po godinama

Prva godina

Druga godina

Treća godina

Četvrta godina

Nakon završetka školovanja Avio – tehničari se zapošljavaju u avio kompanijama i MRO (Maintenance, repair and operations) centrima u zemlji i inostranstvu. Program obrazovanja Avio – tehničara pruža odličnu osnovu za nastavak stručnog usavršavanja i sticanje V dozvola višeg nivoa kao i dozvola sportskih i profesionalnih pilota, takođe za nastavak školovanja na većini tehničkih fakulteta prvenstveno ma Mašinskom i Saobraćajnom fakultetu.

Broj bodova koji je bio potreban za upis prethodnih godina