На захтев студената рок за предавање доказа о уплати прве рате је померен за 14.10.2022. године, до 14.00 часова. Износ уплате прве рате је 20% од укупног износа школарине увећаног за износ преноса бодова (износ школарине је дат у ценовнику, у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке на дан уплате). 

За све студенте који су стекли услов за упис у другу годину, цена школарине ће бити увећана за износ који одговара укупном броју ЕСПБ бодова које студент преноси у наредну школску годину, у складу са ценовником услуга Високе школе струковних студија Ваздухопловна академија (цена ЕСПБ бода је 5000 динара). 

Потребно је донети доказ о уплати прве рате у студентску службу, а студенти ће моћи да преузму индекс након достављања доказа о уплати и потписивања уговора. 

Број текућег рачуна: 840-2120666-69

Позив на број: број индекса

Пример уплатнице