У складу са чланом 98. Закона о високом образовању, Статутом Високе школе струковних студија Ваздухопловна академија број 150-01/9 од 20.12.2021. године и Правилником о студијама Високе школе струковних студија Ваздухопловна академија број 65-01/9 од 27.09.2021. године, Висока школа струковних студија Ваздухопловна академија, дана 28.03.2022. године расписује

К О Н К У Р С

ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2022/23. ГОДИНЕ

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА уписује у I годину студија, школске 2022/23. године на основне струковне студије, укупно 60 студената. Основне струковне студије трају 3 (три) године, 6 (шест) семестара, у обиму од 180 ЕСПБ.

Број слободних места за упис студената, по студијским програмима:

 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ БРОЈ СТУДЕНАТА
КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА КОЈИ ПЛАЋАЈУ ШКОЛАРИНУ
Ваздушни саобраћај 4 20
Контрола летења 12 0
Ваздухопловно машинство 14 10

 

* За студијски програм КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА од укупно 12 (дванаест) кандидата, 6 (шест) кандидата се уписује за овлашћење ADI/TWR Краљево (за рад у Аеродромској контроли летења КРАЉЕВО) и 6 (шест) кандидата за овлашћење ADI/TWR Вршац (за рад у Аеродромској контрола летења ВРШАЦ). Кандидат може конкурисати само за једно овлашћење. Процес уписа кандидата на студијски програм Контрола летења дат је у делу ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА.

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

Право на пријаву на конкурс за упис у прву годину основних струковних студија имају кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању, свих струка – профила, односно лице коме је нострификована диплома о завршеном средњем образовању. Држављани Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству прилажу оригинално решење о нострификацији школских сведочанстава, тј. средњoшколске дипломе стечене у иностранству које је издао надлежни орган. Страни држављани уписују се у прву годину студија под истим условима као и држављани Републике Србије. Страни држављанин дужан је да при упису на основне струковне студије приложи уверење о познавању српског језика.

Напомена: Упис страних држављана се односи само на студијске програме Ваздушни саобраћај и Ваздухопловно машинство, а не и на студијски програм Контрола летeња који предвиђа посебне услове уписа.

Поступак за упис кандидата у прву годину студија спроводи Комисија за спровођење конкурса и уписа студената на основне струковне студије коју именује Наставно-стручно веће. Комисија обавља следеће послове: прегледа пријаве учесника конкурса, одређује време полагања испита за проверу знања, утврђује редослед кандидата, и објављује на огласној табли Школе листу кандидата који су примљени у прву годину студија, као и листу непримљених кандидата. У случају када кандидати имају исти број поена по наведеним мерилима, предност има кандидат који је стекао више поена на пријемном испиту. Ако је и овај број исти, одлуку о њиховом редоследу доноси Комисија за спровођење конкурса и уписа на студије на основу уписног материјала (предмети од значаја за студијски програм).

Кандидат за упис на студијски програм, може освојити највише 100 бодова и то по основу општег успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на пријемном испиту. Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у сваком разреду средње школе помножен са 2. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета (статус буџетског студента) или студента који сам финансира студије (статус самофинансирајућег студента) у зависности од укупног броја остварених бодова, места на ранг листи и броја утврђеног за упис кандидата.

Кандидат се може уписати у статусу буџетског студента уколико се налази на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако освоји најмање 51 бод.

Кандидат се може уписати у статусу самофинансирајућег студента уколико се налази на јединственој ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената и ако освоји најмање 30 бодова.

Школа утврђује јединствену ранг листу свих кандидата са бројем бодова стеченим по свим критеријумима утврђеним овим конкурсом, како за кандидате који се финансирају из буџета тако и за оне који плаћају школарину.

Јединствена ранг листа објављује се на огласној табли и интернет страници Школе.

ПРИЈАВА НА КОНКУРС – ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Пријаву на конкурс кандидати могу да изврше ЛИЧНО или ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ.

Кандидати који ЛИЧНО подносе пријаву на конкурс, уз ПРИЈАВНИ ЛИСТ који се добија у Школи, предају оверене фотокопије следећих докумената, уз приказ оригинала:

 • диплому о положеном завршном односно матурском испиту;
 • сведочанства свих разреда завршене средње школе;
 • очитана лична карта или фотокопија личне карте (која садржи све податке);
 • извод из матичне књиге рођених;
 • уверење о држављанству;
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита, на жиро рачуна ВШССВА, број: 840-2120666-69 (позив на број 742), у износу од 6.000,00 динара.

Напомена:  Уколико кандидат одустане од даљег рангирања односно не приступи полагању пријемног испита, не врши се повраћај уплаћених средстава.

Пријава на конкурс садржи: Назив студијског програма, податке о кандидату, назив и место завршене средње школе, податке о оствареном успеху у средњој школи, изјаву којом кандидат потврђује да је упознат са правилима за упис студената у прву годину основних струковних студија и да својим потписом потврђује да прихвата утврђена правила испита за проверу склоности и способности.

Кандидати који ЕЛЕКТРОНСКИ врше пријаву на конкурс, подносе скенирана следећа документа:

 • попуњени, потписани и скенирани ПРИЈАВНИ ЛИСТ који се може преузети са сајта Школе (УПИС),
 • скенирану диплому о положеном завршном односно матурском испиту,
 • скенирана сведочанства свих разреда завршене средње школе,
 • скенирана очитана лична карта (са чипом) или скенирана лична карта (без чипа),
 • скенирани извод из матичне књиге рођених,
 • скенирано уверење о држављанству;
 • скенирани доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита, на жиро рачуна ВШССВА, број: 840-2120666-69 (позив на број 742), у износу од 6.000,00 динара.

Електронска пријава са наведеном документацијом се шаље на мејл адресу: prijava@vakademija.edu.rs

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Кандидати који конкуришу за упис на студијске програме Високе школе струковних студија Ваздухопловна академија подлежу провери знања (пријемни испит) и полажу:

 • тест из математике;
 • тест из физике и
 • тест из енглеског језика.

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита, понесу личну карту или пасош, потврду о пријему на конкурс и хемијску оловку.

Кандидат који је приступио полагању пријемног испита може користити само сопствено знање и прибор за писање. Кандидату није дозвољено коришћење унапред припремљених материјала, преписивање, употреба мобилног телефона и других недозвољених средстава. Уколико се кандидат служи недозвољеним начином полагања, или ремети ред на пријемном испиту, дежурно лице је овлашћено да му одузме припремљене материјале за пријемни испит и да га удаљи са пријемног испита.

На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова.

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК:

 • 28.03. – 11.04.2022. године, електронски и лично од 0900 до 1500 часова – пријављивање кандидата за студијски програм Контрола летења;
 • 20.06. – 24.06.2022. године, електронски или лично од 0900 до 1500 часова – пријављивање кандидата за студијске програме Ваздушни саобраћај и Ваздухопловно машинство;
 • 04.07.2022. године од 1000 до 1200 часова – полагање пријемног испита из Математике;
 • 05.07.2022. године од 1000 до 1200 часова – полагање пријемног испита из Физике;
 • 06.07.2022. године у 1000 до 1200 часова – полагање пријемног испита из Енглеског језика;
 • 07.07.2022. године у 1500 часова – објављивање прелиминарне ранг листе;
 • 11.07.2022. године у 1500 часова – објављивање коначне ранг листе;
 • 12.07. – 13.07.2022. године од 1000 до 1500 часова – упис примљених кандидата;

РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИГОВОРА

На прелиминарну ранг листу може се поднети приговор директору Школе, у року од 24 часа од дана објављивања прелиминарне ранг листе. Директор решава приговор у року од 24 часа од подношења приговора.

На решење директора, може се уложити жалба Савету Школе у року од 24 часа од пријема решења. Савет решава по жалби у року од 48 часова од дана њеног пријема, а Одлука Савета је коначна.

Након одлучивања по приспелим жалбама, Школа утврђује и објављује коначну ранг листу са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима утврђеним конкурсом. Коначна ранг листа је основ за упис кандидата.

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у року предвиђеном конкурсом, Школа ће уписати наредног кандидата, на коначној ранг листи, у року утврђеном конкурсом.

УПИС ДРЖАВЉАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КОЈИ СУ СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ

Држављанин Републике Србије који је завршио претходно образовање или део образовања у иностранству може да се упише на студијски програм, ако му се призна стечена страна школска исправа, у складу са законом.

Ако кандидати немају призната документа потребна за упис, Школа ће им омогућити да конкуришу уз потврду надлежног органа о томе да је започето признавање њихових школских сведочанстава стечених у иностранству. Приликом уписа, кандидати су дужни да Школи поднесу призната документа.

УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА

Страни држављанин може да се упише на студијскe програмe Ваздушни саобраћај и Ваздухопловно машинство под истим условима као и домаћи држављанин, с тим да плаћа школарину у току целог школовања, осим ако међународним споразумом није другачије одређено.

Приликом пријављивања на конкурс, кандидати подносе признату диплому о завршеном средњем образовању. Ако кандидати немају призната документа потребна за упис, Школа ће им омогућити да конкуришу уз потврду надлежног органа о томе да је започето признавање њихових школских сведочанстава стечених у иностранству.

Приликом уписа, кандидати су дужни да Школи поднесу призната документа и следеће доказе:

 • да су здравствено осигурани;
 • да владају српским језиком, односно језиком на којем се изводи настава, што се доказује уверењем овлашћене институције.

УПИС КАНДИДАТА

Кандидати који стекну право на упис, подносе:

 • оригинална документа (сведочанства и диплому о завршеној средњој школи);
 • два обрасца ШВ – 20 (добија се у Школи);
 • индекс (добија се у Школи);
 • две фотографије формата 3,5 x 4,5 цм;
 • уговор о плаћању школарине (добија се у школи);
 • доказ о уплати трошкова уписа, који износе 8.500,00 динара (плаћају сви студенти);
 • доказ о уплати школарине (прва рата) за студенте који се сами финансирају.

Износ школарине за школску 2022/2023. годину за студенте на студијском програму:

 • Ваздушни саобраћај је 18.000,00 ЕУР у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате;
 • Контрола летења 14.000,00 ЕУР по средњем курсу НБС на дан уплате;
 • Ваздухопловно машинство је 2.500,00 ЕУР у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

Школарина се може платити на више начина:

 1. у целости приликом уписа;
 2. у две једнаке рате: 50% приликом уписа а преосталих 50% приликом уписа летњег семестра;
 3. у више рата.

Школарина у ратама се плаћа на основу Уговора о студијама и начину плаћања школарине који студент закључује са Школом на дан уписа.

Уплате се врше на жиро рачун: 840-2120666-69 са позивом на број који ће за сваког кандидата бити истакнут на коначној ранг листи за упис.

У случају да се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року (након јавне прозивке), Школа ће уместо њега уписати следећег кандидата према редоследу на Коначној ранг листи у року који је утврђен конкурсом.

У првом уписном року, дана 12.07.2022. године у 1000 часова у просторијама ВШССВА, Комисија за упис извршиће прозивку примљених кандидата, саопштити број слободних места укулико их буде и извршити прозивку кандидата који се налазе „испод црте“ примљених кандидата, а по редоследу са коначне ранг листе. Сви заинтересовани кандидати за упис морају бити присутни у ово време и изјаснити се о упису. Право уписа стичу прозвани присутни кандидати који су прихватили упис.

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурсу се не враћају. Сва ближа обавештења у вези са спровођењем конкурса, биће истакнута на огласној табли и сајту Школе.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА

 

УСЛОВИ ЗА УПИС КАНДИДАТА НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА:

КАНДИДАТИ КОЈИ МОГУ ПРИСТУПИТИ ПОЛАГАЊУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА НА ВИСОКОЈ ШКОЛИ, СУ КАНДИДАТИ КОЈИ СУ ПРЕТХОДНО ИСПУНИЛИ ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ УСЛОВЕ У ПОСТУПКУ СЕЛЕКЦИЈЕ ЗА ПРИЈЕМ КАНДИДАТА НА ОБУКУ ЗА СТИЦАЊЕ ДОЗВОЛЕ КОНТРОЛОРА ЛЕТЕЊА И ОДГОВАРАЈУЋЕГ ОВЛАШЋЕЊА КОЈУ ВРШИ SMATSA доо.

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ КАНДИДАТА НА ОБУКУ ЗА СТИЦАЊЕ ДОЗВОЛЕ КОНТРОЛОРА ЛЕТЕЊА И ОДГОВАРАЈУЋЕГ ОВЛАШЋЕЊА:

 1. да су држављани Републике Србије;
 2. да су рођени 1998. године, или касније;
 3. да нису кривично осуђивани;
 4. да се против кандидата не води кривични поступак и да нису под истрагом;
 5. да поседују IV степен стручне спреме (завршена средња школа у трајању од четири године) или дa школске 2021/2022. године пoхaђajу и завршавају IV рaзрeд срeдњe шкoлe;
 6. да су током четворогодишњег школовања у средњој школи постигли најмање врло добар просечан општи успех школовања (рачунајући просек све четири године) и да у свим разредима средње школе из владања имају најмање оцену 4 (врло добар);
 7. да поседују знањe енглеског језика најмање на нивоу B2 по CEFR скали;
 8. да поседују опште и специфичне способности, предиспозиције и психолошке карактеристике неопходне за похађање обуке и стицање дозволе контролора летења;
 9. да поседују здравствену способност за обављање посла контролора летења у складу са Правилником о дозволама контролора летења и центрима за обуку и ваздухопловно-медицинским центрима („Сл. гласник РС“, број. 83/15, 18/16 и 71/17) – лекарско уверење класе 3.

Кандидати су у обавези да доставе следећа документа (тач. 1-6.):

 1. Оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
 2. Оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству (уверење не старије од шест месеци);
 3. Оригинал или оверена фотокопија уверења надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак и да није под истрагом (уверење не старије од шест месеци);
 1. Оригинал или оверена фотокопија уверења надлежног МУП да кандидат није кривично осуђиван (уверење не старије од шест месеци). НАПОМЕНА: уколико кандидат до истека рока за пријављивање не прибави предметно уверење, кандидат је дужан да преда Потврду о предатом захтеву за издавање уверења. Потврда мора бити издата у оквиру рока за пријављивање;
 2. Oвeрeнe фoтoкoпиje свeдoчaнствa свих рaзрeдa и оверена фoтoкoпиjа диплoмe срeдњe шкoлe (зa кaндидaтe кojи су зaвршили чeтвoрoгoдишњe шкoлoвaњe), oднoснo, оверене фотокопије свeдoчaнствa зaвршeних рaзрeдa и oвeрeн прeпис oцeнa сa пoлугoдиштa чeтвртoг рaзрeдa (зa кaндидaтe који до краја јуна 2022. године завршавају четврти разред средње школе).

Кандидат уз наведене доказе, обавезно доставља и две фотографије, димензија као за пасош.

Кандидати ОБАВЕЗНО, на адреси www.smatsa.rs, морају да попуне и оn-linе ПРИЈАВУ на обуку за стицање дозволе контролора летења и одговарајућих овлашћења. Кандидати попуњавају само Образац без слања документације.

Кандидат може конкурисати само за једно овлашћење, о чему мора да се изјасни и у ПРИЈАВНОМ ЛИСТУ и у Пријави која попуњава на адреси www.smatsa.rs.

НАПОМЕНЕ ЗА УСЛОВЕ ИЗ ТАЧКЕ 7., 8. и 9:

 1. Знање енглеског језика на нивоу B2 се утврђује тестирањем кандидата у просторијама Високе школе, о чијим терминима ће кандидати бити благовремено обавештени;
 2. Поседовање општих и специфичних способности, предиспозиција и психолошких карактеристика кандидата неопходних за приступање обуци за стицање дозволе контролора летења се утврђује у поступку селекције који врши SMATSA доо у складу са интерним процедурама које дефинишу процес селекције кандидата за пријем на обуку за стицање дозволе контролора летења и одговарајућег овлашћења;

Кандидати који буду испунили све наведене фазе селекције и буду позвани на обављање интервјуа са селекционом комисијом, су у обавези да на разговор донесу лекарско уверење класе 3, у складу са Правилником о дозволама контролора летења, центрима за обуку и ваздухопловно-медицинским центрима („Службени гласник РС“, број 83/15, 18/16 и 71/17) Лекарско уверење кандидати могу да прибаве у лиценцираној установи:

Ординација медицине рада – Ваздухопловно медицински центар у саставу Air Serbia, лоциран на аеродрому Никола Тесла, Зграда школског центра Air Serbia, E-mail. jatmedical@jat.com, телефон. 011 267 5774. Трошкове лекарског прегледа сносе сами кандидати.

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСТУПКУ И КРИТЕРИЈУМИМА СЕЛЕКЦИЈЕ: КОЈУ ВРШИ SMATSA доо

Селекцију кандидата који су благовремено доставили Пријаве са доказима о испуњавању услова у складу са Конкурсом и који поседују ниво знања енглеског језика на нивоу B2, у делу који се односи утврђивање општих и специфичних способности, предиспозиција и психолошких карактеристика кандидата неопходних за приступање обуци за стицање дозволе контролора летења, врши SMATSA доо за чије потребе се и врши упис 12 студената у школску 2022/2023. годину.

Селекциона комисија SMATSA доо утврђује опште и специфичне способности, предиспозиције и психолошке карактеристике неопходне за похађање обуке и стицање дозволе контролора летења кроз следеће селекционе фазе:

  1. обављање психометријских тестова способности за приступање обуци и обављању посла контролора летења; тестирање ће бити спроведено у просторијама Центра за обуку SMATSA доо, на аеродрому Никола Тесла; о датуму спровођења тестирања кандидати ће бити благовремено обавештени.
  2. интервју са Селекционом комисијом SMATSA доо – на интервју се позивају искључиво кандидати чија постигнућа на наведеним психометријским тестовима способности буду у прописаном стандарду или изнад стандарда (ВАЖНО: Кандидати који буду позвани на интервју су у обавези да са собом понесу важеће лекарско уверење класе 3.);
  3. Селекциона комисија SMATSA доо сачињава Листу кандидата за које је након спроведеног тестирања и обављеног интервјуа утврђено да поседују способности за приступање обуци и обављању посла контролора летења.

За кандидате са коначне листе, сагласно чл. 231а Закона о ваздушном саобраћају Републике Србије биће извршена безбедносна провера. Уколико постоји безбедносна сметња кандидат не може започети/наставити обуку у SMATSA доо.