Project Description

У складу са чланом 171. Закона о ваздушном саобраћају („Сл. гласник РС“, бр. 73/2010, 57/2011, 93/2012, 45/2015, 66/2015 – др. закон, 83/2018 и 9/2020), авио-техничар спада у категорију нелетачког особља које одржава ваздухоплов, чији послови непосредно утичу на безбедност ваздушног саобраћаја.

Назив квалификације:
Авио – техничар

Ниво квалификације:
IV

Сврха квалификације:
Одржавање ваздухоплова

0
Ученика по генерацији
0
Минималан број бодова
0
Године школовања

Дужности стручне компетенције:

  • вршење прегледа исправности и отклањање мањих неисправности елемената, компонената и система авиона;
  • вршење прегледа исправности и отклањање мањих неисправности елемената, компонената и система хеликоптера;
  • читање, писање и комуницирање на енглеском језику на коме је написана техничка документација и поступци неопходни за издавање уверења о спремности за ваздухоплов за укључивање у саобраћај.

Заснованост квалификације

Квалификација се заснива на опису рада, циљевима и исходима стручног образовања. Права обавезе и дужности авио-техничара дефинисане су документом Европске комисије (EU) 1321/2014 (Regulation on the continuing airworthiness of aircraft and aeronautical products, parts and appliances, and on the approval of organisations and personnel involved in these tasks) тј. Правилником o обезбеђивању континуиране пловидбености ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова и уређаја, и о одобравању ваздухопловно – техничких организација и особља који се баве овим пословима.

По успешно завршеном програму образовања, уколико испуни услове предвиђене Правилником о условима за стицање овлашћења за рад Ваздухопловне академије, лице стиче право на полагање теоријских испита за лиценцу категорије А.

Категорија А – дозвољава имаоцу да издаје уверење о повратку ваздухоплова у саобраћај, после извршених мањих, а планираних радова линијског одржавања, једноставних поправки кварова, а како је то специфицирано у стандарду PART 145, и то увек у оквиру обима радова који су назначени у овлашћењу. Ова категорија је подељена на следеће поткатегорије, с обзиром на комбинације авиона, хеликоптера, турбинских и клипних погонских група:

  • A1 авиони ca турбинском погонском групом;
  • А2 авиони са клипном погонском групом;
  • А3 хеликоптери са турбинском погонском групом;
  • А4 хеликоптери са клипном погонском групом.

Наставни планови и програми образовног профила Авио-техничар усклађени су са стандардом EASA PART 147 и PART 66.

ПРЕДМЕТИ ПО ГОДИНАМА

Ред.бр. АВИО-ТЕХНИЧАР I РАЗРЕД
Назив предмета НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ
T КВ ПН Т КВ ПН НБ
УКР
А: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 13 455
1 Српски језик и књижевност 3 105
2 Енглески језик 2 70
3 Физичко васпитање 2 70
4 Математика 4 140
5 Историја 2 70
Б: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 6 7 3 210 245 105 70
6 Физика 2 70
7 Екологија и заштита животне средине 2 70
8 Материјали ваздухоплова 1 35
9 Стручни енглески језик 2 70
10 Техничко цртање са машинским елементима 2 70
11 Рачунарство и информатика 3 105
12 Алати и мерења 1 3 17 51 35
13 Елементи ваздухоплова 1 3 18 54 35
В: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 3 105
14 Грађанско васпитање 1 35
15 Верска настава 1 35
16 Хемија 2 70
17 Механика 2 70
Сума 22 7 3 770 245 105 70
Ред.бр. АВИО-ТЕХНИЧАР II РАЗРЕД
Назив предмета НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ
T КВ ПН Т КВ ПН НБ
УКР
А: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 12 420
1 Српски језик и књижевност 3 105
2 Енглески језик 2 70
3 Физичко васпитање 2 70
4 Математика 5 175
Б: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 6 9 2 210 315 70 70
5 Стручни енглески језик 2 70
6 Историја ваздухопловства 2 70
7 Аеродинамика 1 35
8 Основе електротехнике и електронике 2 70
9 Рачунари 2 70
10 Конструкција авиона 1 1 2 35 35 70 35
11 Основе термодинамике 1 1 17 17
12 Електрична опрема ваздухоплова 1 1 18 18
13 Основе хидраулике 1 1 17 17
14 Kлипни мотори и елисе 1 1 18 18 35
В: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 3 105
15 Грађанско васпитање 1 35
16 Верска настава 1 35
17 Техничка механика са механизмима 2 70
18 Ваздушни саобраћај 2 70
Сума 21 9 2 735 315 70 70
Ред.бр. АВИО-ТЕХНИЧАР III РАЗРЕД
Назив предмета НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ
T КВ УКР Т КВ УКР НБ
УКР
А: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 12 420
1 Српски језик и књижевност 3 105
2 Енглески језик 2 70
3 Физичко васпитање 2 70
4 Математика 5 175
Б: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 4 7 6 140 245 210 70
5 Стручни енглески језик 2 70
6 Примена рачунара у одржавању ваздухоплова 2 70
7 Авионика 1 1 35 35
8 Структура ваздухоплова 1 1 3 17 17 51
9 Хидро-пнеуматски системи авиона 1 1 3 18 18 54
10 Конструкција турбомлазних мотора 2 1 3 34 17 51 35
11 Системи турбомлазних мотора 2 1 3 36 18 54 35
В: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 3 105
12 Грађанско васпитање 1 35
13 Верска настава 1 35
14 Предузетништво 2 70
15 Композитни материјали 2 70
Сума 19 7 6 665 245 210 70
Ред.бр. АВИО-ТЕХНИЧАР IV РАЗРЕД
Назив предмета НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ
T КВ УКР Т КВ УКР НБ
УКР
А: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 13 403
1 Српски језик и књижевност 3 93
2 Енглески језик 2 62
3 Физичко васпитање 2 62
4 Математика 4 124
5 Социологија са правима грађана 2 62
Б: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 5 6 5 155 186 155 105
6 Стручни енглески језик 2 62
7 Примена рачунара у одржавању ваздухоплова 2 62
8 Људски фактор 2 62
9 Ваздухопловни прописи 1 31
10 Системи авиона 1 1 3 31 31 93 70
11 Аеродинамика и структура хеликоптера 1 1 2 16 16 32 35
12 Системи хеликоптера 1 1 2 15 15 30
В: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 3 93
13 Грађанско васпитање 1 31
14 Верска настава 1 31
15 Испитивање материјала без разарања 2 62
16 Безбедност ваздушног саобраћаја 2 62
Сума 21 6 5 651 186 155 105