У складу са чланом 171. Закона о ваздушном саобраћају („Сл. гласник РС“, бр. 73/2010, 57/2011, 93/2012, 45/2015, 66/2015 – др. закон, 83/2018 и 9/2020), aвиомехатроничар спада у категорију нелетачког особља које одржава ваздухоплов, пружа услуге одржавања мехатронских система ваздухоплова као и реперацију и производњу компоненти погонских група ваздухоплова, чији послови непосредно утичу на безбедност ваздушног саобраћаја.

Назив квалификације:
Авиомехатроничар

Ниво квалификације:
IV

Сврха квалификације:
Одржавање мехатронских система ваздухоплова и репарација и производња компоненти погонских група ваздухоплова.

0
Ученика по генерацији
0
Минималан број бодова
0
Године школовања

Дужности – стручне компетенције:

  • Припрема, организација рада и обављање административних послова;
  • Дијагностика система мехатронских компоненти ваздухоплова/погонских група ваздухоплова према дефинисаним процедурама;
  • Одржавање система мехатронских компоненти ваздухоплова/погонских група ваздухоплова према дефинисаним процедурама;
  • Ремонт мехатронских компоненти ваздухоплова/компоненти погонских група ваздухоплова према дефинисаним процедурама;
  • Одржавање опреме за опслуживање ваздухоплова;
  • Предузимање мера безбедности и здравља на раду, заштита животне средине и заштита од пожара.

Заснованост квалификације

Квалификација се заснива на опису рада, циљевима и исходима стручног образовања. Права, обавезе и дужности aвиомехатроничарa дефинисане су документом Европске комисије (EU) 1321/2014 (Regulation on the continuing airworthiness of aircraft and aeronautical products, parts and appliances, and on the approval of organisations and personnel involved in these tasks) тј. Правилником o обезбеђивању континуиране пловидбености ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова и уређаја и о одобравању ваздухопловно – техничких организација и особља који се баве овим пословима.

По успешно завршеном програму образовања, уколико испуни услове предвиђене Правилником о условима за стицање овлашћења за рад Ваздухопловне академије, лице стиче право на полагање теоријских испита за лиценцу категорије А.

Категорија А – дозвољава имаоцу да издаје уверење о повратку ваздухоплова у саобраћај, после извршених мањих, а планираних радова линијског одржавања, једноставних поправки кварова, а како је то специфицирано у стандарду PART 145, и то увек у оквиру обима радова који су назначени у овлашћењу. Ова категорија је подељена на следеће поткатегорије, с обзиром на комбинације авиона, хеликоптера, турбинских и клипних погонских група:

  • A1 авиони ca турбинском погонском групом;
  • А2 авиони са клипном погонском групом;
  • А3 хеликоптери са турбинском погонском групом;
  • А4 хеликоптери са клипном погонском групом.

Наставни планови и програми образовног профила Aвиомехатроничар усклађени су са стандардом EASA PART 147 и PART 66.

ПРЕДМЕТИ ПО ГОДИНАМА