Project Description

У складу са чланом 171. Закона о ваздушном саобраћају („Сл. гласник РС“, бр. 73/2010, 57/2011, 93/2012, 45/2015, 66/2015 – др. закон, 83/2018 и 9/2020), aвиомехатроничар спада у категорију нелетачког особља које одржава ваздухоплов, пружа услуге одржавања мехатронских система ваздухоплова као и реперацију и производњу компоненти погонских група ваздухоплова, чији послови непосредно утичу на безбедност ваздушног саобраћаја.

Назив квалификације:
Авиомехатроничар

Ниво квалификације:
IV

Сврха квалификације:
Одржавање мехатронских система ваздухоплова и репарација и производња компоненти погонских група ваздухоплова.

0
Ученика по генерацији
0
Минималан број бодова
0
Године школовања

Дужности – стручне компетенције:

  • Припрема, организација рада и обављање административних послова;
  • Дијагностика система мехатронских компоненти ваздухоплова/погонских група ваздухоплова према дефинисаним процедурама;
  • Одржавање система мехатронских компоненти ваздухоплова/погонских група ваздухоплова према дефинисаним процедурама;
  • Ремонт мехатронских компоненти ваздухоплова/компоненти погонских група ваздухоплова према дефинисаним процедурама;
  • Одржавање опреме за опслуживање ваздухоплова;
  • Предузимање мера безбедности и здравља на раду, заштита животне средине и заштита од пожара.

Заснованост квалификације

Квалификација се заснива на опису рада, циљевима и исходима стручног образовања. Права, обавезе и дужности aвиомехатроничарa дефинисане су документом Европске комисије (EU) 1321/2014 (Regulation on the continuing airworthiness of aircraft and aeronautical products, parts and appliances, and on the approval of organisations and personnel involved in these tasks) тј. Правилником o обезбеђивању континуиране пловидбености ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова и уређаја и о одобравању ваздухопловно – техничких организација и особља који се баве овим пословима.

По успешно завршеном програму образовања, уколико испуни услове предвиђене Правилником о условима за стицање овлашћења за рад Ваздухопловне академије, лице стиче право на полагање теоријских испита за лиценцу категорије А.

Категорија А – дозвољава имаоцу да издаје уверење о повратку ваздухоплова у саобраћај, после извршених мањих, а планираних радова линијског одржавања, једноставних поправки кварова, а како је то специфицирано у стандарду PART 145, и то увек у оквиру обима радова који су назначени у овлашћењу. Ова категорија је подељена на следеће поткатегорије, с обзиром на комбинације авиона, хеликоптера, турбинских и клипних погонских група:

  • A1 авиони ca турбинском погонском групом;
  • А2 авиони са клипном погонском групом;
  • А3 хеликоптери са турбинском погонском групом;
  • А4 хеликоптери са клипном погонском групом.

Наставни планови и програми образовног профила Aвиомехатроничар усклађени су са стандардом EASA PART 147 и PART 66.

ПРЕДМЕТИ ПО ГОДИНАМА

Ред.бр. АВИОМЕХАТРОНИЧАР I РАЗРЕД
Назив предмета НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ
T КВ ПН Т КВ ПН НБ
УКР
А: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 13 455
1 Српски језик икњижевност 3 105
2 Енглески језик 2 70
3 Физичко васпитање 2 70
4 Математика 4 140
5 Историја 2 70
Б: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 7 6 3 245 210 105 70
6 Физика 2 70
7 Механика 2 70
8 Стручни енглески језик 2 70
9 Техничко цртање санацртном геометеријом 2 70
10 Рачунарство и информатика 2 70
11 Електротехника 2 2 70 70
12 Електромашински материјали 1 1 17 17 35
13 Алати имерења 1 1 18 18 35
В: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 3 105
14 Грађанско васпитање 1 35
15 Верска настава 1 35
16 Географија 2 70
17 Хемија 2 70
Сума 23 6 805 210 105 70
Ред.бр. АВИОМЕХАТРОНИЧАР II РАЗРЕД
Назив предмета НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ
T КВ ПН Т КВ ПН НБ
УКР
А: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 12 420
1 Српски језик икњижевност 3 105
2 Енглески језик 2 70
3 Физичко васпитање 2 70
4 Математика 5 175
Б: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 9 6 2 315 210
5 Стручни енглески језик 2 70
6 Екологија и заштита животне средине 2 70
7 Увод у мехатронику 2 70
8 Техничка механика самеханизмима 2 70
9 Машински елементи и конструисање 1 1 35 35
10 Рачунари 3 105
11 Електроника 2 2 70 70 70
В: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 3 105
13 Грађанско васпитање 1 35
14 Верска настава 1 35
15 Истopиja ваздухопловства 2 70
16 Ваздушни саобраћај 2 70
Сума 24 6 2 840 210 70 70
Ред.бр. АВИОМЕХАТРОНИЧАР III РАЗРЕД
Назив предмета НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ
T КВ УКР Т КВ УКР НБ
УКР
А: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 12 420
1 Српски језик икњижевност 3 105
2 Енглески језик 2 70
3 Физичко васпитање 2 70
4 Математика 5 175
Б: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 6 6 5 210 210 175 70
5 Стручни енглескијезик 2 70
6 Компјутерски управљане машине 2 70
7 Моделирање 2 70
8 Хидраулични и пнеуматски системи 2 5 34 85 35
9 Погон мехатронских система 2 5 36 90 35
10 Микроконтролери 1 1 17 17
11 Дигитална електроника 1 1 18 18
12 Мерни претварачи 1 1 17 17
13 Системи управљања 1 1 18 18
В: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 3 105
14 Грађанско васпитање 1 35
15 Верска настава 1 35
16 Предузетништво 2 70
17 Технологија обраде 2 70
Сума 21 6 5 735 210 175 70
Ред.

бр.

АВИОМЕХАТРОНИЧАР IV РАЗРЕД
Назив предмета НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ
T КВ УКР Т КВ УКР НБ
УКР
А: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 13 403
1 Српски језик икњижевност 3 93
2 Енглески језик 2 62
3 Физичко васпитање 2 62
4 Математика 4 124
5 Социологија са правима грађана 2 62
Б: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 7 3 6 217 93 186 105
6 Стручни енглески језик 2 62
7 Људски фактор 1 31
8 Ваздухопловни прописи 1 31
9 Роботика и флексибилни технолошки системи 2 62
10 Програмабилни логички контролери 1 1 31 31
11 Авиомехатроника 1 3 31 93 35
12 Мехатронски системи у ваздухопловству 1 3 31 93 70
В: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 3 93
13 Грађанско васпитање 1 31
14 Верска настава 1 31
15 Испитивање материјала без разарања 2 62
16 Аутомехатроника 2 62
Сума 23 3 6 713 93 186 105