Project Description

У складу са чланом 174. Закона о ваздушном саобраћају („Сл. гласник РС“, бр. 73/2010, 57/2011, 93/2012, 45/2015, 66/2015 – др. закон, 83/2018 и 9/2020), техничар ваздушног саобраћаја за безбедност спада у категорију особља које пружа услуге земаљског опслуживања, чији послови посредно утичу на безбедност ваздушног саобраћаја.

Назив квалификације:
Техничар ваздушног саобраћаја за безбедност

Ниво квалификације:
IV

Сврха квалификације:
Опслуживање путника и спречавање радњи незаконитог ометања на аеродрому.

0
Ученика по генерацији
0
Минималан број бодова
0
Године школовања

Дужности – стручне компетенције:

  • врши послове домаћице/домаћина на аеродрому;
  • врши послове контроле приступа лица и возила, надгледање и патроле;
  • врши послове прегледа обезбеђивања лица и ствари које носе са собом;
  • врши послове прегледа и контроле обезбеђивања ствари;
  • врши послове заштите и прегледа обезбеђивања ваздухоплова.

Заснованост квалификације

Квалификација се заснива на опису рада, циљевима стручног образовања и исходима стручног образовања. Права, обавезе и дужности Техничара ваздушног саобраћаја за безбедност, садржани су у документима ICAO ANNEX 1, ANNEX 14, ANNEX 17, ANNEX 18, ANNEX 19, ICAO doc. 8973, ICAO doc. 9476(AN/927), Закону о ваздушном саобраћају, Националном програму за обезбеђивање у ваздухопловству и другим подзаконским актима.

По успешно завршеном програму образовања, уколико испуни услове предвиђене Правилником о условима за стицање овлашћења за рад Ваздухопловне академије, лице стиче потврду о обучености за следеће специјалности:

  • особље безбедности аеродрома;
  • контролор опслуживања ваздухоплова, путника и ствари;
  • руковалац аеродромске опреме;
  • домаћица (домаћин) ваздухопловног пристаништа.

Наставни планови и програми образовног профила Техничара ваздушног саобраћаја за безбедност усклађени су са стандардом EASA (European Aviation Safety Agency).

ПРЕДМЕТИ ПО ГОДИНАМА

Ред.бр. ТЕХНИЧАР ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ I РАЗРЕД
Назив предмета НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ
T КВ ПН Т КВ ПН НБ
УКР
А: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 13 455
1 Српски језик и књижевност 3 105
2 Енглескијезик 2 70
3 Физичко васпитање 2 70
4 Математика 4 140
5 Историја 2 70
Б: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 4 12 140 420 70
6 Физика 2 70
7 Ваздушни саобраћај 1 1 35 35
8 Стручни енглески језик 2 70
9 Специјално физичко васпитање 2 70
10 Техничко цртање са нацртном геометријом 2 70
11 Рачунарство и информатика 3 105
12 Познавање ваздухоплова 1 2 17 34 35
13 Системи ваздухоплова 1 2 18 36 35
В: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 3 105
14 Грађанско васпитање 1 35
15 Верска настава 1 35
16 Географија 2 70
17 Хемија 2 70
Сума 20 12 0 700 420 0 70
Ред.бр. ТЕХНИЧАР ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ II РАЗРЕД
Назив предмета НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ
T КВ ПН Т КВ ПН НБ
УКР
А: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 12 420
1 Српски језик и књижевност 3 105
2 Енглески језик 2 70
3 Физичко васпитање 2 70
4 Математика 5 175
Б: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 9 8 315 280 70
5 Стручни енглески језик 2 70
6 Специјално физичко васпитање 2 70
7 Екологија и заштитаживотне средине 2 70
8 Историја ваздухопловства 2 70
9 Обезбеђивањеу цивилном ваздухопловству 1 35
10 Рачунари 2 70
11 Аеродроми 2 1 70 35 35
12 Транспорт у ваздушном саобраћају 2 1 70 35 35
В: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 3 105
13 Грађанско васпитање 1 35
14 Верска настава 1 35
15 Национална историја државе и права 2 70
16 Физика 2 70
Сума 24 8 0 840 280 0 70
Ред.бр. ТЕХНИЧАР ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ III РАЗРЕД
Назив предмета НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ
T КВ ПН Т КВ ПН НБ
УКР
А: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 12 420
1 Српски језик и књижевност 3 105
2 Енглески језик 2 70
3 Физичко васпитање 2 70
4 Математика 5 175
Б: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 5 8 4 175 280 140 70
5 Стручни енглески језик 2 70
6 Специјално физичко васпитање 2 70
7 Ваздухопловни прописи 1 35
8 Тероризам у цивилном ваздухопловству 2 70
9 Опасне материје 1 35
10 Безбедност информационих система 2 70
11 Прегледи обезбеђивања ствари 2 3 70 105 35
12 Прва помоћ 1 1 35 35 35
В: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 3 105
13 Грађанско васпитање 1 35
14 Верска настава 1 35
15 Предузетништво 2 70
16 Људски фактор 2 70
Сума 20 8 4 700 280 140 70
Ред.бр. ТЕХНИЧАР ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ IV РАЗРЕД
Назив предмета НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ
T КВ УКР Т КВ УКР НБ
УКР
А: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 13 403
1 Српски језик и књижевност 3 93
2 Енглески језик 2 62
3 Физичко васпитање 2 62
4 Математика 4 124
5 Социологија са правима грађана 2 62
Б: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 6 4 6 186 124 186 105
6 Стручни енглески језик 2 62
7 Специјално физичко васпитање 2 62
8 Криминалистичка психологија 2 62
9 Аеродромске оперативне процедуре 1 2 31 62 14
10 Прегледи обезбеђивања лица 1 2 31 62 35
11 Физичкотехничко обезбеђивање аеродрома 2 2 32 32 35
12 Обезбеђивањеи заштита ваздухоплова 2 2 30 30 21
В: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 3 93
13 Грађанско васпитање 1 31
14 Верска настава 1 31
15 Социјална патологија 2 62
16 Криминалистичке идентификације 2 62
Сума 22 4 6 682 124 186 105