Project Description

У складу са чланом 174. Закона о ваздушном саобраћају, техничар ваздушног саобраћаја за спасавање спада у категорију ватрогасно-спасилачког особља, чији послови посредно утичу нa безбедност ваздушног саобраћаја.

Назив квалификације:
Техничар ваздушног саобраћаја за спасавање

Ниво квалификације:
IV

Сврха квалификације:
Трагање и спасавање, спасилачко – ватрогасно обезбеђивање аеродрома и снабдевање ваздухоплова горивом.

0
Ученика по генерацији
0
Минималан број бодова
0
Године школовања

Дужности – стручне компетенције:

  • врши трагање;
  • врши спасавање;
  • врши превенцију и заштиту од пожара;
  • врши гашење пожара;
  • врши пријем горива за ваздухоплове и складиште и снабдевање ваздухоплова горивом.

Заснованост квалификације

Квалификација се заснива на опису рада, циљевима стручног образовања и исходима стручног образовања. Права, обавезе и дужности Техничара ваздушног саобраћаја за спасавање садржани су у документима ICAO ANNEX 12, ANNEX 13, ANNEX 14 и ICAO DOC. 9476 (AN/927), Законз о ванредним ситуацијама, Закону о ваздушном саобраћају и Закону о заштити од пожара.

По успешно завршеном програму образовања, и уколико испуни услове предвиђене Правилником о условима за стицање овлашћења за рад Ваздухопловне академије, лице стиче потврду о обучености за следеће специјалности:

  • особље службе трагања и спасавања у ваздухопловном саобраћају;
  • ватрогасно обучено особље;
  • руковалац аеродромске опреме;
  • точиоц горива.

Наставни планови и програми образовног профила Техничар ваздушног саобраћаја за спасвање усклађени су са стандардом EASA (European Aviation Safety Agency).

ПРЕДМЕТИ ПО ГОДИНАМА

Ред.бр. ТЕХНИЧАР ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА ЗА СПАСАВАЊЕ I РАЗРЕД
Назив предмета НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ
T КВ ПН Т КВ ПН НБ
УКР
А: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 13 455
1 Српски језик и књижевност 3 105
2 Енглески језик 2 70
3 Физичко васпитање 2 70
4 Математика 4 140
5 Историја 2 70
Б: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 6 10 210
6 Физика 2 70
7 Хемија 2 70
8 Ваздушни саобраћај 1 1 35 35
9 Стручни енглески језик 2 70
10 Техничко цртање са нацртном геометријом 2 70
11 Рачунарство и информатика 3 105
12 Познавање ваздухоплова 1 2 17 34 35
13 Системи ваздухоплова 1 2 18 36 35
В: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 3 105
14 Грађанско васпитање 1 35
15 Верска настава 1 35
16 Географија 2 70
17 Механика 2 70
Сума 22 10 0 770 350 0 70
Ред.бр. ТЕХНИЧАР ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА ЗА СПАСАВАЊЕ II РАЗРЕД
Назив предмета НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ
T КВ ПН Т КВ ПН НБ
УКР
А: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 12 420
1 Српски језик и књижевност 3 105
2 Енглески језик 2 70
3 Физичко васпитање 2 70
4 Математика 5 175
Б: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 9 8 315
5 Стручни енглескијезик 2 70
6 Екологија и заштита животнесредине 2 70
7 Историја ваздухопловства 2 70
8 Обезбеђивање у цивилном ваздухопловству 1 35
9 Рачунари 2 70
10 Аеродроми 2 2 70 70 35
11 Транспорт у ваздушном саобраћају 2 2 70 70 35
В: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 3 105
12 Грађанско васпитање 1 35
13 Верска настава 1 35
14 Национална историјадржаве и права 2 70
15 Хемија 2 70
Сума 24 8 0 840 280 0 70
Ред.бр. ТЕХНИЧАР ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА ЗА СПАСАВАЊЕ III РАЗРЕД
Назив предмета НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ
T КВ ПН Т КВ ПН НБ
УКР
А: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 12 420
1 Српски језик и књижевност 3 105
2 Енглески језик 2 70
3 Физичко васпитање 2 70
4 Математика 5 175
Б: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 6 7 4 210 245 140 70
5 Стручни енглески језик 2 70
6 Опасне материје, пожари и експлозије 1 35
7 Ваздухопловни прописи 1 35
8 Ваздухопловна метеорологија 1 35
9 Аутоматска обрада података 2 70
10 Прва помоћ 1 2 35 70 35
11 Ваздухопловна топографија 1 1 17 17
12 Комуникације у систему трагања и спасавања 1 1 18 18
13 Ваздухоплови у систему трагања и спасавања 2 1 2 34 17 34 21
14 Снабдевање ваздухоплова горивом 2 1 2 36 18 36 14
В: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 3 105
15 Грађанско васпитање 1 35
16 Верска настава 1 35
17 Предузетништво 2 70
18 Људски фактор 2 70
Сума 21 7 4 735 245 140 70
Ред.бр. ТЕХНИЧАР ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА ЗА СПАСАВАЊЕ IV РАЗРЕД
Назив предмета НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ
T КВ УКР Т КВ УКР НБ
УКР
А: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 13 403
1 Српски језик и књижевност 3 93
2 Енглески језик 2 62
3 Физичко васпитање 2 62
4 Математика 4 124
5 Социологија са правима грађана 2 62
Б: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 7 3 6 217 93 186 105
6 Стручни енглески језик 2 62
7 Прописи о заштити одпожара 1 31
8 Операције трагања и спасавања 2 1 62 31 14
9 Ватрогасна техника 2 3 62 93 35
10 Тактика гашења пожара 2 3 32 48 21
11 Поступци у случају опасности на аеродрому 2 3 30 45 35
В: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 93
12 Грађанско васпитање 1 31
13 Верска настава 1 31
14 Тероризам у цивилном ваздухопловству 2 62
15 Моторна возила 2 62
Сума 23 3 6 713 93 186 105