Project Description

Назив квалификације:
Техничар за безбедност информационо – комуникационих система у ваздушном саобраћају

Ниво квалификације:
IV

Сврха квалификације:
Спречавање нарушавања безбедности информационо-комуникационих система у ваздушном саобраћају и спровођење прописаних безбедносних протокола.

0
Ученика по генерацији
0
Минималан број бодова
0
Године школовања

Дужности стручне компетенције:

  • инсталирање и конфигурисање комуникационих уређаја на аеродрому;
  • инсталирање и подешавање серверске инфраструктуре на аеродрому;
  • вршење надзора информационог система у ваздухопловству;
  • инсталирање и конфигурисање специфичних аеродромских система;
  • израда документације.

Заснованост квалификације

Квалификација се заснива на опису рада, циљевима стручног образовања и исходима стручног образовања. Права, обавезе и дужности Техничара за безбедност информационо-комуникационих система у ваздушном саобраћају дефинисани су у Закону о потврђивању конвенције о високотехнолошком криминалу (“Сл. гласник РС – Међународни уговори”, бр. 19/2009).

По успешно завршеном програму образовања, лице ће бити оспособљено за рад на заштити:

  • информационо-комуникационих технологија;
  • техничких система;
  • система интелигентне зграде;
  • пословно-информационих система.

Наставни планови и програми образовног профила Техничар за безбедност информационо-комуникационих система у ваздушном саобраћају направљен је у складу са директивама EASA (European Aviation Safety Agency) усаглашеним на Првој конференцији о заштити ИКТ система у ваздухопловству, одржаној 23.01.2019. године (1st Transport Cyber Security Conference).

ПРЕДМЕТИ ПО ГОДИНАМА

Ред.бр. ТЕХНИЧАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ ИНФОРМАЦИОНО – КОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА У ВАЗДУШНОМ САОБРАЋАЈУ I РАЗРЕД
Назив предмета НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ
T КВ ПН Т КВ ПН НБ
УКР
А: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 13 455
1 Српски језик и књижевност 3 105
2 Енглески језик 2 70
3 Физичко васпитање 2 70
4 Математика 4 140
5 Историја 2 70
Б: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 6 10 210 350 70
6 Физика 2 70
7 Основе електротехнике и електронике 2 1 70 35
8 Ваздушни саобраћај 1 1 35 35
9 Стручни енглески језик 2 70
10 Примена рачунара у ваздушном саобраћају 2 70 70
11 Рачунарство и информатика 2 70
12 Познавање ваздухоплова 1 2 17 34
13 Системи ваздухоплова 1 2 18 36
В: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 3 105
14 Грађанско васпитање 1 35
15 Верска настава 1 35
16 Географија 2 70
17 Хемија 2 70
Сума 22 10 0 770 350 0 70
Ред.бр. ТЕХНИЧАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ ИНФОРМАЦИОНО – КОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА У ВАЗДУШНОМ САОБРАЋАЈУ II РАЗРЕД
Назив предмета НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ
T КВ ПН Т КВ ПН НБ
УКР
А: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 12 420
1 Српски језик и књижевност 3 105
2 Енглески језик 2 70
3 Физичко васпитање 2 70
4 Математика 5 175
Б: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 4 8 5 140 280 175 70
5 Стручни енглески језик 2 70
6 Примена рачунара у ваздушном саобраћају 2 70 70
7 Екологија и заштита животне средине 2 70
8 Аеродроми 2 1 70 35
9 Оперативни системи 2 2 70 70
10 Аеродромске мреже 1 3 35 105
В: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 3 105
11 Грађанско васпитање 1 35
12 Верска настава 1 35
13 Историја ваздухопловства 2 70
14 Физика 2 70
Сума 19 8 5 665 280 175 70
Ред.бр. ТЕХНИЧАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ ИНФОРМАЦИОНО – КОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА У ВАЗДУШНОМ САОБРАЋАЈУ III РАЗРЕД
Назив предмета НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ
T КВ ПН Т КВ ПН НБ
УКР
А: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 12 420
1 Српски језик и књижевност 3 105
2 Енглескиј език 2 70
3 Физичко васпитање 2 70
4 Математика 5 175
Б: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 6 6 5 210 210 175 70
5 Стручни енглески језик 2 70
6 Информационе технологије у ваздушном саобраћају 1 1 35 35
7 Законска регулатива 1 35
8 Тероризам у цивилном ваздухопловству 2 70
9 Дискретна математика 2 70
10 Безбедност рачунарских мрежа 2 2 70 70 35
11 Комуникациони системи 1 1 35 35 14
12 Системи за навигацију и надзор ваздушногсаобраћаја 1 1 35 35 21
В: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 3 105
13 Грађанско васпитање 1 35
14 Верска настава 1 35
15 Предузетништво 2 70
16 Људски фактор 2 70
Сума 21 6 5 735 210 175 70
Ред.бр. ТЕХНИЧАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ ИНФОРМАЦИОНО – КОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА У ВАЗДУШНОМ САОБРАЋАЈУ IV РАЗРЕД
Назив предмета НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ
T КВ УКР Т КВ УКР НБ
УКР
А: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 13 403
1 Српски језик и књижевност 3 93
2 Енглески језик 2 62
3 Физичко васпитање 2 62
4 Математика 4 124
5 Социологија са правима грађана 2 62
Б: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 4 6 6 124 186 186 105
6 Стручни енглески језик 2 62
7 Безбедност рачунарских мрежа 2 62
8 Основи криптографије 2 62
9 Серверии заштита података 2 3 62 93 70
10 Интегрисани информациони систем за управљање одржавањем ваздухоплова 2 3 62 93 35
В: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 3 93
11 Грађанско васпитање 1 31
12 Верска настава 1 31
13 Поступци услучају опасности на аеродрому 2 62
14 Криминалистичке идентификације 2 62
Сума 20 6 6 620 186 186 105