Назив квалификације:
Техничар за безбедност информационо – комуникационих система у ваздушном саобраћају

Ниво квалификације:
IV

Сврха квалификације:
Спречавање нарушавања безбедности информационо-комуникационих система у ваздушном саобраћају и спровођење прописаних безбедносних протокола.

0
Ученика по генерацији
0
Минималан број бодова
0
Године школовања

Дужности стручне компетенције:

  • инсталирање и конфигурисање комуникационих уређаја на аеродрому;
  • инсталирање и подешавање серверске инфраструктуре на аеродрому;
  • вршење надзора информационог система у ваздухопловству;
  • инсталирање и конфигурисање специфичних аеродромских система;
  • израда документације.

Заснованост квалификације

Квалификација се заснива на опису рада, циљевима стручног образовања и исходима стручног образовања. Права, обавезе и дужности Техничара за безбедност информационо-комуникационих система у ваздушном саобраћају дефинисани су у Закону о потврђивању конвенције о високотехнолошком криминалу (“Сл. гласник РС – Међународни уговори”, бр. 19/2009).

По успешно завршеном програму образовања, лице ће бити оспособљено за рад на заштити:

  • информационо-комуникационих технологија;
  • техничких система;
  • система интелигентне зграде;
  • пословно-информационих система.

Наставни планови и програми образовног профила Техничар за безбедност информационо-комуникационих система у ваздушном саобраћају направљен је у складу са директивама EASA (European Aviation Safety Agency) усаглашеним на Првој конференцији о заштити ИКТ система у ваздухопловству, одржаној 23.01.2019. године (1st Transport Cyber Security Conference).

ПРЕДМЕТИ ПО ГОДИНАМА