Референт за ученичка питања у оквиру секретаријата Ваздухопловне академије врши пријем поднесака, реализује упис ванредних ученика, издаје законом предвиђене потврде редовним и ванредним ученицима, врши пријем пријаве испита редовних и ванредних ученика и спроводи процедуру издавања дупликата јавних исправа.

Оливера СтанковићРеферент за ученичка питања