Стицање својства ванредног ученика

Својство ванредног ученика стиче се уписом у школу сваке школске године, под условима утврђеним Законом и овим законом. Ванредан ученик има право да упише одговарајући разред најкасније до 31. августа, осим ако је започет поступак по захтеву за заштиту права ученика, када се врши упис по окончању поступка. Изузетно, редован ученик средњег образовања и васпитања који није положио поправни испит може да заврши започети разред у истој школи наредне школске године, у својству ванредног ученика, поновним полагањем неположеног испита, уз обавезу плаћања накнаде стварних трошкова које утврди школа.

Упоредно школовање и својство ученика

Редован ученик може упоредо да савладава школски програм, односно део школског програма за други образовни профил, као ванредан ученик, уз обавезу плаћања накнаде стварних трошкова.

Допунски испити

Лице које се уписује у школу ради преквалификације полаже испите из стручних предмета које одреди комисија коју чине чланови Наставничког већа школе, а који су именовани решењем директора. Лице које се уписује у школу ради доквалификације полаже допунске испите из предмета чији садржаји нису претежно исти, из предмета који нису били утврђени школским програмом, односно наставним планом и програмом и испите завршног разреда, о чему одлуку доноси комисија коју чине чланови Наставничког већа школе, а који су именовани решењем директора.

Висина школарине

Висину школарине утврђује Министарство према врстама образовања, с тим да се поједини ванредни ученици – лица старија од 17 година могу ослободити плаћања школарине ради постизања пуне равноправности у стицању образовања.