Канцеларија за међународну сарадњу

Канцеларија за међународну сарадњу пружа стратешку подршку менаџменту Високе школе струковних студија Ваздухопловна академија у спровођењу стратегије интернационализације и модернизације. Тим Међународне канцеларије задужен је за обављање оперативних и административних активности које обухватају пружање информација о могућностима међународне сарадње и спровођењу међународних програма у области мобилности и образовања.

Канцеларију за међународну сарадњу чине:

Др Данијела Манић, директор

Мејл адреса: direktor.vss@vakademija.edu.rs, manic.d@vakademija.edu.rs

Дејан Црноглавац, помоћник директора за међународну сарадњу

Мејл адреса: crnoglavac.d@vakademija.edu.rs

Др Драгана Раичевић Бајић, наставник енглеског језика, координатор мобилности

Мејл адреса: raicevic.d@vakademija.edu.rs

Висока школа струковних студија Ваздухопловна академија препознаје интернационализацију као стратешки циљ за заузимање лидерске позиције у међународном окружењу за школовање ваздухопловног особља и умрежавање европских ваздухопловних школа и компанија.
Центар је усмерен на јачање међународног положаја Школе и постизању препознатљивости образовних, стручних, развојноиновативних и друштвено одрживих достигнућа која омогућавају укључивање Школе у различите облике међународне сарадње на подручју стручног образовања, међународне размене и мобилности ученика, наставног и ненаставног особља

Центар за међународну сарадњу прати реализацију међународне сарадње Школе са другим високошколским институцијама  у земљи и иностранству и  другим међународним организацијама, мрежама и удружењима.  Центар се бави и развојем мeђунaрoдних aктивнoсти Школе у oблaсти нaстaвe, нaучнo-стрaживaчкoг и стручног рaдa и рaдa нa мeђунaрoдним прojeктимa сa пoсeбним фoкусoм нa мeђунaрoднe прojeктe зa унaпрeђeњe нaстaвнoг прoцeсa и мoбилнoсти.

Главне активности Центра усмерене су на омогућавање усавршавања компетенција наших ученика у складу са међународним стандардима (ЕАСА), достизање међународних стандарда квалитета наставе, одржавање конкурентности, развијање референци наших наставника кроз сарадњу и размену информација са колегама из иностранства, ојачавање стручне службе које се баве међународном сарадњом, а посебно мобилношћу наставника и ученика, едуковање наставног и ненаставног особља и ученика за међународну сарадњу, стварање различитих механизама за размену информација везаних за међународну сарадњу и сл.