Основни циљ студијског програма је образовање струковних инжењера, који ће имати потребна знања, способности и вештине за успешно обављање инжењерских послова у области Ваздухопловног машинства (ВМ) и потребна знања, способности и вештине за стицање дозволе Б1.1, Б1.2, Б1.3, Б1.4 и Б2 у складу са EASA (European Union Aviation Safety Agency) Part 66 Certifying Staff и Part 147 Maintenance Training Organisation Approval. Различитости у садржајима изборних предмета омогућује студентима оспособљавање за једну од пет специјалности: Б1.1 авиони са турбомлазним погонским групама (Aeroplanes With Turbine Engines), Б1.2 авиони са клипним погонским групама (Aeroplanes With Piston Engines) Б1.3 хеликоптери са турбомлазним погонским групама (Helicopters With Turbine Engines), Б1.4 хеликоптери са клипним погонским групама (Helicopters With Piston Engines), и Б2 авионика (Avionics). Обавезни предмети, као и изборни предмети, дефинисани су на основу захтева које прописује EASA (European Union Aviation Safety Agency) Part 66 Certifying Staff и Part 147 Maintenance Training Organisation Approval.

Сврха студијског програма основних струковних студија Ваздухопловно машинство је да образује струковне инжењере машинства у складу са препознатим потребама тржишта рада. Заснован је на савременом курикулуму и савременим наставним плановима предмета EASA (European Union Aviation Safety Agency) Part 66 Certifying Staff и Part 147 Maintenance Training Organisation Approval, који прате трендове и токове у области школовања инжењера одржавања ваздухоплова.

ПРВА ГОДИНА:

  • Први семестар: 3 обавезна предмета, 1 изборни предмет, стручна пракса (27 бодова)
  • Други семестар: 4 обавезна предмета, стручна пракса (33 бода)

ДРУГА ГОДИНА:

  • Трећи семестар: 3 обавезна предмета, 1 изборни предмет, стручна пракса (31 бод)
  • Четврти семестар: 3 обавезна предмета, 1 изборни предмет, стручна пракса (29 бодова)

ТРЕЋА ГОДИНА:

  • Пети семестар: 3 обавезна предмета, 1 изборни предмет, стручна пракса (28 бодова)
  • Шести семестар: 3 обавезна предмета, 1 изборни предмет, стручна пракса, предмет завршног рада и завршни рад (32 бода)

Предмети по годинама

Редни број Шифра предмета Назив предмета Семестар Број Часова ESPB
1 11101 Математика 1 1 2+3 4
2 11201 Физика 1 4+1 4
3 13301 Материјали ваздухоплова 1 4+4 5
4 11001 Изборни предмет 1 1 1+3 6
5 13501 Стручна пракса МХ 1 1 6 8
6 13202 Eлектротехникa 2 4+2 7
7 13302 Елементи ваздухоплова 2 2+4 5
8 13303 Аеродинамика 2 3+1 7
9 13308 Поступци одржавања ваздухоплова 1 2 3+3 6
10 13502 Стручна пракса МХ 2 2 6 8
Укупно: 60
Редни број Шифра предмета Назив предмета Семестар Број Часова ESPB
11 13310 Структура ваздухоплова 3 2+2 4
12 13309 Поступци одржавања ваздухоплова 2 3 3+4 6
13 13203 Основе електронике 3 3+3 6
14 13004 Изборни предмет 7 3 3+3 7
15 13503 Стручна пракса МХ 3 3 6 8
16 13204 Дигитална техника и системи електронских инструмената 4 3+5 4
17 13311 Погон летелица 4 2+2 5
18 11301 Енглески језик 4 3+1 4
19 13005 Изборни предмет 8 4 3+4 8
20 13504 Стручна пракса МХ 4 4 6 8
Укупно: 60
Редни број Шифра предмета Назив предмета Семестар Број часова ESPB
21 13312 Хидро-механички системи ваздухоплова 5 3+2 4
22 13313 Опрема ваздухоплова 5 2+2 4
23 13314 Елисе 5 2+2 4
24 13006 Изборни предмет 9 5 4+4 8
25 13505 Стручна пракса МХ 5 5 6 8
26 13315 Ваздухопловна регулатива 6 2+3 4
27 11601 Људски фактор 6 4+1 4
28 11302 Стручни енглески језик 6 2+2 4
29 13007 Изборни предмет 10 6 3+4 7
30 13506 Стручна пракса МХ 6 6 5 5
31 13601 Предмет завршног рада МХ 6 2+0 4
32 13602 Завршни рад МХ 6 2+0 4
Укупно: 60