Листа одобрених обука које нуди Ваздухопловна академија

Основна обука Категорија / Подкатегорија EASA.147.0041 RS.147.0002
A A1 X
A2 X
A3 X
A4 X
B1 B1.1 X X
B1.2 X X
B1.3 X
B1.4 X
B2 X X
Тип ваздухоплова на којем се врши обука Ваздухоплов EASA.147.0041 RS.147.0002
Airbus A318/A319/A320/A321 (CFM56) X
Airbus A319/A320/A321 (IAE V2500) X

X = доступна   P = чека се на одобрење