Циљ обуке
Циљ обуке за стицање овлашћења категорије Б2, према PART-66, јесте да се кандидат оспособи за стицање знања и вештина које му омогућавају отклањање непланираних кварова, као и извођење планираних радова у линијском одржавању.

Захтеви за похађање обуке или дела обуке
Захтеви које кандидат треба да испуни да би похађао обуку или део обуке су следећи:

  • да је кандидат особа која је стекла диплому средње школе;
  • да кандидат има најмање 18 година;
  • положен улазни тест из енглеског језика (од кандидата се очекује познавање енглеског језика на нивоу Б1/Б2).

Структура обуке

Обука се састоји из: теоријског дела, испита из основног теоријског знања, практичне обуке и провере практичног знања.

Обука се одвија у условима који су блиски реалном радном окружењу. Захваљујући успешној сарадњи са Јат Техником, овлашћеном организацијом за одржавање авиона, у могућности смо да искористимо реалне податаке о одржавању авиона за своје курсеве.

Сви наши предавачи су високо квалификовани ваздухопловни инжињери са дугогодишњим искуством, које чини неизоставни део њихових предавања.

Списак предмета / Испити и провере знања

Теоријски испити се спроводе писмено, на основу питања са више понуђених одговора и есеј-питања. Број питања по предмету са временом за рад дат је у следећој табели:

Модул Категорија Испити
Број питања по предмету/модулу Време за рад (мин) Есеј1 Време за рад (мин)
М1 Математика Б2 32 40
М2 Физика Б2 52 65
М3 Основи електротехнике Б2 52 65
М4 Основи електронике Б2 40 50
М5 Дигитални технички системи електронских инструмената Б2 72 90
М6 Материјали и опрема Б2 60 75
М7А Поступци одржавања Б2 60 115 2 40
М8 Основе аеродинамике Б2 20 25
М9А Људски фактор Б2 20 25 1 20
М10 Ваздухопловна регулатива Б2 40 50 1 20
М13 Аеродинамика, структура и системи ваздухоплова Б2 180 225
М14 Погон Б2 24 30

1 Одговарајућа есеј-питања су формулисана и процењена на основу наставног програма из Додатка I, за модуле 7А, 9А, и 10.

Прихватање претходних обука

Претходно одслушан курс, или део курса, биће прихваћени ако кандидат поседује доказ да је завршио курс у било којој PART-147 организацији која је одобрена од стране ЕАSА. У том случају кандидат похађа само диференцијалне модуле.