Циљ обуке

Циљ обуке за стицање потврде о обучености особља које обавља послове снабдевања ваздухоплова горивом је оспособљавање кандидата за безбедну манипулацију горивима и мазивима за ваздухоплове.

Врсте особља које обавља послове снабдевања ваздухоплова горивом

Под особљем које обавља послове снабдевања ваздухоплова горивом, као једне од категорија особља које пружа услуге земаљског опслуживања, подразумевају се пунилац, помоћник пуниоца и складиштар.

 • пунилац обавља следеће послове снабдевања ваздухоплова горивом:
  • рукује опремом и уређајима за пуњење ваздухоплова горивом;
  • управља цистерном са горивом;
  • врши надзор над обављањем помоћних послова снабдевања ваздухоплова горивом.
 • помоћник  пуниоца  обавља  помоћне,  мање  сложене  послове  снабдевања ваздухоплова горивом (руковање  опремом  и  уређајима  за  пуњење  ваздухоплова  горивом) под надзором пуниоца.
 • складиштар обавља послове пријема горива из рафинерије, врши контролу врсте и квалитета горива и складиштење горива.

Услови за похађање курса

Стручној обуци за стицање потврде о обучености особља које обавља послове снабдевања ваздухоплова горивом могу да приступе лица која имају:

 • најмање 21 годину живота, ако је реч о кандидатима за пуниоца, односно најмање 18 година живота, ако је реч о кандидатима за помоћника пуниоца и за складиштара;
  најмање трећи степен стручне спреме;
 • положен возачки испит за возачку дозволу Е категорије, ако је реч о кандидатима за пуниоца;
 • одговарајућу здравствену способност, што доказују лекарским уверењем из овлашћене здравствене установе;
 • положен стручни испит за лица која рукују опасним материјама или учествују у припреми за превоз, утовар, претовар и истовар опасних материја, у складу са прописом о стручном оспособљавању возача моторних возила којима се превозе опасне материје и других лица која учествују у превозу тих материја.

Структура обуке

Одобрени курс основне обуке се састоји из: теоријске обуке, испита из основног теоријског знања, практичне обуке и оцене практичног знања.