College of Applied Studies Aviation Academy

College of Applied Studies Aviation Academy2022-05-18T14:35:26+02:00

Обавештење за пријављене кандидате на студијски програм Контрола летења

Тестирање из Енглеског језика ће се обавити у недељу 17.4.2022. године у просторијама Ваздухопловне академије. Потребно је да сви кандидати буду у Ваздухопловној академији најкасније у 9:30. Са собом обавезно понети идентификациони документ са сликом (лична карта или пасош) и прибор за писање.

Пријављивање кандидата за студијски програм Контрола летења

Пријављивање кандидата за студијски програм Контрола летења

Сви заинтересовани кандидати за студијски програм Контрола летења у Високој школи струковних студија Ваздухопловна академија се могу пријавити од 28.03. до 11.04.2022. године, електронски и лично од 09:00 до 15:00 часова у просторијама Ваздухопловне академије.

Припремна настава

из математике, физике и енглеског језика за упис на Високу школу струковних студија Ваздухопловна академија.

Смернице за упис 2021.

Поштовани кандидати,

С обзиром да је данас објављена коначна ранг листа, у овом мејлу се налазе смернице везане за ваше обавезе у процедури уписа у Ваздухопловној академији.

Дана 27.09.2021.године је ЈАВНА ПРОЗИВКА СТУДЕНАТА И ОБАВЕЗНО ЈЕ ПРИСУСТВО ЗА СВЕ КАНДИДАТЕ. У случају да се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року (након јавне прозивке), Школа ће уместо њега уписати кандидата према редоследу на Коначној ранг листи у року који је утврђен конкурсом. Право уписа стичу прозвани присутни кандидати који су прихватили упис. ЈАВНА ПРОЗИВКА ПОЧИЊЕ У 0900 У ПРОСТОРИЈАМА ВАЗДУХОПЛОВНЕ АКАДЕМИЈЕ (амфитеатар А06).

Кандидати ће се на јавној прозивци изјаснити о начину плаћања школарине и добиће информацију везану за трошкове уписа на Високу школу струковних студија Ваздухопловна академија.

Потребна документа за упис за све кандидате:

 1. Оргинална документа (сведочанства и диплома о завршеној средњој школи),
 2. Извод из матичне књиге рођених,
 3. Држављанство (не старије од 6 месеци),
 4. Две фотографије формата 3,5×4,5.

Дана 30.09.2021.године са почетком у 1200 је проба униформи за све кандидате који су прихватили упис.

Дана 01.10.2021. је подела индекса и потписивање уговора по следећем рааспореду:

1700 – Струковни инжењер контроле летења,

1800 – Струковни инжењер одржавања ваздухоплова,

1900 – Струковни инжењер ваздушног саобраћаја и АТП курс Вршац.

Коначна ранг листа 2021.

Поштовани кандидати, у прилогу се налази коначна ранг листа за све студијске програме.

Рокови и начин подношења приговора

На јединствену ранг листу пријављених кандидата по студијским програмима, може се поднети приговор директору Школе, у року од 24 часа од дана објављивања јединствене ранг листе. Директор решава по приговору у року од 24 часа од подношења приговора.
На решење директора, може се уложити приговор Савету Школе у року од 24 часа од пријема решења. Савет решава по жалби у року од 48 часова од дана њеног пријема.
Након одлучивања по приспелим жалбама, Школа утврђује и објављује коначну ранг листу са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима утврђеним конкурсом. Коначна ранг листа је основ за упис кандидата. Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у року предвиђеном конкурсом, Школа ће уписати наредног кандидата, на коначној ранг листи, у року утврђеном конкурсом.

Тест и кључ пријемног испита из енглеског језика

Поштовани кандидати, у прилогу се налази тест са пријемног испита из енглеског језика, као и тачни одговори.

Тест и кључ пријемног испита из математике

Поштовани кандидати, у прилогу се налази тест са пријемног испита из математике, као и тачни одговори.

Обавештење за кандидате

Поштовани кандидати,

Позивамо вас да приступите полагању пријемног испита за упис на Ваздухопловну академију и то по следећем распореду:

18.09.2021. од 9.00 до 11.30 тест из математике
19.09.2021. од 9.00 до 11.00 тест из енглеског

Пријемни испит се одржава на адреси Булевар војводе Бојовића 2, Дорћол, Београд. Потребно је да се кандидат појави 15 (петнаест) минута пре почетка теста (8.45) и то оба дана полагања пријемног испита.

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита, понесу личну карту или пасош, потврду о пријему на конкурс и хемијску оловку. 

Кандидат који је приступио полагању пријемног испита може користити само сопствено знање и прибор за писање. Кандидату није дозвољено коришћење унапред припремљених материјала, преписивање, употреба мобилног телефона и других недозвољених средстава. Уколико се кандидат служи недозвољеним начином полагања, или ремети ред на пријемном испиту, дежурно лице је овлашћено да му одузме припремљене материјале за пријемни испит и да га удаљи са пријемног испита.

Срећно.

Упис 2021.

Документа за преузимање:

Пријава на лицу места

Кандидати који лично подносе пријаву на конкурс, уз пријавни лист који се добија у Школи, предају фотокопије следећих докумената, уз приказ оригинала:

 • диплому о положеном завршном односно матурском испиту;
 • сведочанства свих разреда завршене средње школе;
 • очитана лична карта или фотокопија личне карте (која садржи све податке);
 • извод из матичне књиге рођених;
 • уверење о држављанству;
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита, на жиро рачуна ВШССВА, број: 840-1031760-21 (позив на број 742300), у износу од 6.000,00 динара. (Пример уплатнице можете преузети кликом на дугме)

Напомена: Уколико кандидат одустане од даљег рангирања односно не приступи полагању пријемног испита, не врши се повраћај уплаћених средстава. 

Пријава на конкурс садржи:

 • Назив студијског програма
 • податке о кандидату
 • назив и место завршене средње школе
 • податке о оствареном успеху у средњој школи
 • изјаву којом кандидат потврђује да је упознат са правилима за упис студената у прву годину основних струковних студија и да својим потписом потврђује да прихвата утврђена правила испита за проверу склоности и способности.

Пријава електронским путем

Кандидати  који електронски врше пријаву на конкурс, подносе скенирана следећа документа:
попуњени, потписани и скенирани пријавни лист који се може преузети са сајта Школе,

 • скенирану диплому о положеном завршном односно матурском испиту,
 • скенирана сведочанства свих разреда завршене средње школе,
 • скенирана очитана лична карта (са чипом) или скенирана лична карта (без чипа),
 • скенирани извод из матичне књиге рођених,
 • скенирано уверење о држављанству,
 • скенирани доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита, на жиро рачуна ВШССВА, број: 840-1031760-21 (позив на број 742300), у износу од 6.000,00 динара. (Пример уплатнице можете преузети кликом на дугме)

Електронска пријава са наведеном документацијом се шаље на мејл адресу: prijava@vakademija.edu.rs

Информатори за пријемни испит:

Anounsments

Одабери свој пут на основним струковним студијама

Ваздушни саобраћај

Контрола летења

Ваздухопловно машинство

Go to Top