Сви заинтересовани кандидати за студијски програм Контрола летења у Високој школи струковних студија Ваздухопловна академија се могу пријавити од 28.03. до 11.04.2022. године, електронски и лично од 09:00 до 15:00 часова у просторијама Ваздухопловне академије.

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ КАНДИДАТА НА ОБУКУ ЗА СТИЦАЊЕ ДОЗВОЛЕ КОНТРОЛОРА ЛЕТЕЊА И ОДГОВАРАЈУЋЕГ ОВЛАШЋЕЊА:

 1. да су држављани Републике Србије;
 2. да су рођени 1998. године, или касније;
 3. да нису кривично осуђивани;
 4. да се против кандидата не води кривични поступак и да нису под истрагом;
 5. да поседују IV степен стручне спреме (завршена средња школа у трајању од четири године) или дa школске 2021/2022. године пoхaђajу и завршавају IV рaзрeд срeдњe шкoлe;
 6. да су током четворогодишњег школовања у средњој школи постигли најмање врло добар просечан општи успех школовања (рачунајући просек све четири године) и да у свим разредима средње школе из владања имају најмање оцену 4 (врло добар);
 7. да поседују знањe енглеског језика најмање на нивоу B2 по CEFR скали;
 8. да поседују опште и специфичне способности, предиспозиције и психолошке карактеристике неопходне за похађање обуке и стицање дозволе контролора летења;
 9. да поседују здравствену способност за обављање посла контролора летења у складу са Правилником о дозволама контролора летења и центрима за обуку и ваздухопловно-медицинским центрима („Сл. гласник РС“, број. 83/15, 18/16 и 71/17) – лекарско уверење класе 3.

Кандидати су у обавези да доставе следећа документа (тач. 1-6.):

 1. Оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
 2. Оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству (уверење не старије од шест месеци);
 3. Оригинал или оверена фотокопија уверења надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак и да није под истрагом (уверење не старије од шест месеци);
 1. Оригинал или оверена фотокопија уверења надлежног МУП да кандидат није кривично осуђиван (уверење не старије од шест месеци). НАПОМЕНА: уколико кандидат до истека рока за пријављивање не прибави предметно уверење, кандидат је дужан да преда Потврду о предатом захтеву за издавање уверења. Потврда мора бити издата у оквиру рока за пријављивање;
 2. Oвeрeнe фoтoкoпиje свeдoчaнствa свих рaзрeдa и оверена фoтoкoпиjа диплoмe срeдњe шкoлe (зa кaндидaтe кojи су зaвршили чeтвoрoгoдишњe шкoлoвaњe), oднoснo, оверене фотокопије свeдoчaнствa зaвршeних рaзрeдa и oвeрeн прeпис oцeнa сa пoлугoдиштa чeтвртoг рaзрeдa (зa кaндидaтe који до краја јуна 2022. године завршавају четврти разред средње школе).

Кандидат уз наведене доказе, обавезно доставља и две фотографије, димензија као за пасош.

Кандидати ОБАВЕЗНО, на адреси www.smatsa.rs, морају да попуне и оn-linе ПРИЈАВУ на обуку за стицање дозволе контролора летења и одговарајућих овлашћења. Кандидати попуњавају само Образац без слања документације.

Кандидат може конкурисати само за једно овлашћење, о чему мора да се изјасни и у ПРИЈАВНОМ ЛИСТУ и у Пријави која попуњава на адреси www.smatsa.rs.

НАПОМЕНЕ ЗА УСЛОВЕ ИЗ ТАЧКЕ 7., 8. и 9:

 1. Знање енглеског језика на нивоу B2 се утврђује тестирањем кандидата у просторијама Високе школе, о чијим терминима ће кандидати бити благовремено обавештени;
 2. Поседовање општих и специфичних способности, предиспозиција и психолошких карактеристика кандидата неопходних за приступање обуци за стицање дозволе контролора летења се утврђује у поступку селекције који врши SMATSA доо у складу са интерним процедурама које дефинишу процес селекције кандидата за пријем на обуку за стицање дозволе контролора летења и одговарајућег овлашћења;

Кандидати који буду испунили све наведене фазе селекције и буду позвани на обављање интервјуа са селекционом комисијом, су у обавези да на разговор донесу лекарско уверење класе 3, у складу са Правилником о дозволама контролора летења, центрима за обуку и ваздухопловно-медицинским центрима („Службени гласник РС“, број 83/15, 18/16 и 71/17) Лекарско уверење кандидати могу да прибаве у лиценцираној установи:

Ординација медицине рада – Ваздухопловно медицински центар у саставу Air Serbia, лоциран на аеродрому Никола Тесла, Зграда школског центра Air Serbia, E-mail. jatmedical@jat.com, телефон. 011 267 5774. Трошкове лекарског прегледа сносе сами кандидати.