РЕДНИ БРОЈ ПРЕЗИМЕ КАНДИДАТА ИМЕ КАНДИДАТА ОСТВАРЕН БРОЈ БОДОВА ЗА УПИС (УСПЕХ + ПРИЈЕМНИ)
1. Миловановић Ђурђина 41,40


Напомена: На прелиминарну јединствену ранг листу може се поднети приговор директору Школе до 15 часова, 09.09.2022. године.

Приговор се подноси ЛИЧНО у просторијама Високе школе струковних студија Ваздухопловна академија.