РЕДНИ БРОЈ ПРЕЗИМЕ КАНДИДАТА ИМЕ КАНДИДАТА ОСТВАРЕН БРОЈ БОДОВА ЗА УПИС (УСПЕХ + ПРИЈЕМНИ)
1. Миловановић Ђурђина 41,40