На јединствену ранг листу пријављених кандидата по студијским програмима, може се поднети приговор директору Школе, у року од 24 часа од дана објављивања јединствене ранг листе. Директор решава по приговору у року од 24 часа од подношења приговора.
На решење директора, може се уложити приговор Савету Школе у року од 24 часа од пријема решења. Савет решава по жалби у року од 48 часова од дана њеног пријема.
Након одлучивања по приспелим жалбама, Школа утврђује и објављује коначну ранг листу са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима утврђеним конкурсом. Коначна ранг листа је основ за упис кандидата. Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у року предвиђеном конкурсом, Школа ће уписати наредног кандидата, на коначној ранг листи, у року утврђеном конкурсом.