Циљ обуке

Циљ обуке за стицање овлашћења категорије А према PART- 66, јесте да се кандидат оспособи за издавање уверења о повратку ваздухоплова у саобраћај, после извршења мањих, планираних радова линијског одржавања, једноставних поправки кварова, а како је то спецификовано у оквиру обима радова који су назначени у овлашћењу, тачка 145. А.35 Анекса II (PART-145).

Категорија А се дели на поткатегорије с обзиром на комбинације авиона, хеликоптера, клипних и турбинских погонских група. Те поткатегорије су:

  • А1 авиони са турбинском погонском групом;
  • А2 авиони са клипном погонском групом;
  • А3 хеликоптери са турбинском погонском групом;
  • А4 хеликоптери са клипном погонском групом.

Захтеви за похађање обуке или дела обуке
Захтеви које кандидат треба да испуни да би похађао обуку или део обуке су следећи:

  • да је кандидат особа која је стекла диплому средње школе;
  • да кандидат има најмање 18 година;
  • положен улазни тест из енглеског језика (од кандидата се очекује познавање енглеског језика на нивоу Б1/Б2).

Структура обуке

Обука се састоји из: теоријског дела, испита из основног теоријског знања, практичне обуке и провере практичног знања.

Обука се одвија у условима који су блиски реалном радном окружењу. Захваљујући успешној сарадњи са Јат Техником, овлашћеном организацијом за одржавање авиона, у могућности смо да искористимо реалне податке о одржавању авиона за своје курсеве.

Сви наши предавачи су високо квалификовани ваздухопловни инжињери са дугогодишњим искуством, које чини неизоставни део њихових предавања.

Списак предмета / Испити и провере знања

Теоријски испити се спроводе писмено, на основу питања са више понуђених одговора и есеј-питања. Број питања по предмету са временом за рад дат је у следећој табели:

 

Модуле Категорија Испити
Број питања по предмету/модулу Време за рад (мин) Есеј1 Време за рад (мин)
М1 Математика А 16 20
М2 Физика А 32 40
М3 Основи електротехнике А 20 25
М5 Дигитални технички системи електронских инструмената А 16 20
М6 Материјали и опрема А 52 65
М7А Поступци одржавања А 72 90 2 40
М8 Основе аеродинамике А 20 25
М9А Људски фактор А 20 25 1 20
М10 Ваздухопловна регулатива А 32 40 1 20
М11А Аеродинамика, структура и системи турбинских авиона *само за А1 поткатегорију 108 135
М11Б Аеродинамика, структура и системи клипних  авиона * само за А2 поткатегорију 72 90
М12 Аеродинамика, структура и системи хеликоптера *само за А3 и А4 поткатегорију 100 125
М15 Мотори са гасном турбином *само за А1 и А3 поткатегорију 60 115
М16 Клипни мотори *само за А2 и А4 поткатегорију 52 65
М17А Елисе *само за А1 и А2 поткатегорију 20 25

 1 Одговарајућа есеј-питања су формулисана и процењена на основу наставног програма из Додатка I, за модуле 7А, 9А, и 10.

Прихватање претходних обука

Претходно завршена обука, или део обуке, биће прихваћени ако кандидат поседује доказ да је завршио обуку у било којој PART-147 организацији, која је одобрена од стране EASA. У том случају кандидат похађа само диференцијалне модуле.