Педагошко-психолошка служба обавља послове:

  • планирања и програмирања образовно-васпитног рада;
  • праћења и вредновања образовно-васпитног рада;
  • саветодавног рада са наставницима;
  • саветодавног рада са ученицима;
  • саветодавног рада са родитељима, односно старатељима;
  • сарадње са директором и другим стручним сарадницима;
  • рада у стручним органима школе и школским тимовима;
  • сарадње са надлежним установама, организацијама, удружењима, јединицом локалне самоуправе итд;
  • вођења документације, припреме за рад и стручног усавршавања.
  • Од наведених области приоритетне су рад са ученицима, наставницима и родитељима.

На првом месту приоритета рада педагошко-психолошке службе је саветодавни рад са ученицима. Најчешћи облици су индивидуални саветодавни разговори због различитих проблема са којима се ученици суочавају у периоду адолесценције, слаб успех и превазилажење потешкоћа у учењу, појачан васпитни рад, професионална оријентација, подршка раду Ученичког парламента итд.

Наставницима помажемо повратном информацијом о њиховим часовима на којима присуствујемо, саветодавним упутствима у индивидуалном раду са појединим ученицима, упућивањем у различите дидактичко-методичке приступе у реализацији наставних садржаја, подршком у њиховом раду са ученицима у оквиру ваннаставних активности, упутствима о вођењу педагошке документације, увидом у могућности стручног усавршавања и професионалног развоја итд.

Са родитељима сарађујемо пружањем додатне подршке у њиховим васпитним методама, информисањем о битним појединостима везаним за њихово дете, упознавањем са свим карактеристикама адолесценције и предлозима за решавање насталих потешкоћа, усмеравањем на стручне службе за решавање појединих проблема, пружањем стручног мишљења, упућивањем на стручну литературу итд.

Поред наведених приоритетних области рада, педагошко-психолошка служба обавља низ других послова као што су редовно вођење и ажурирање различите школско-педагошке документације, стручно усавршавање, руковођење различитим школским тимовима, подршка у раду Савету родитеља, учешће у раду стручних органа школе, подршка менторско-приправничком раду, послови промоције школе, различити облици сарадње са цивилним и војним структурама, послови у Центру за обуку ваздухопловног особља, организација, реализација и евалуација различитих анкета и статистичких података итд.

Наташа Милић
Наташа МилићПсихолог
Катарина СтојановићПедагог