Project Description

Назив квалификације:
Авио – техничар за ваздухоплов и мотор

Ниво квалификације:
IV

Сврха квалификације:
Одржавање ваздухоплова

0
Ученика по генерацији
0
Минималан број бодова
0
Године школовања

Дужности – стручне компетенције:

  • вршење прегледа исправности и отклањање мањих неисправности елемената, компонената и система борбених авиона;
  • вршење прегледа исправности и отклањање мањих неисправности елемената, компонената и система борбених хеликоптера;
  • опслуживање и сервисирање борбених ваздухоплова;
  • читање, писање и комуницирање на енглеском језику на коме је написана техничка документација борбених ваздухоплова.

Заснованост квалификације

Квалификација се заснива на опису рада, циљевима и исходима стручног образовања. Права, обавезе и дужности авио-техничара дефинисане су документом Европске комисије (EU) 1321/2014 (Regulation on the continuing airworthiness of aircraft and aeronautical products, parts and appliances, and on the approval of organisations and personnel involved in these tasks) тј. Правилником o обезбеђивању континуиране пловидбености ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова и уређаја и о одобравању ваздухопловно – техничких организација и особља које се бави овим пословима, као и Правилом Ваздухопловно техничке службе (бр. 119-9/85),  Правилником о одржавању војне опреме и наоружања Министарства одбране и Војске Србије (СВЛ бр. 6/2013) и функционалним надлежностима регулисаним у Упутствима о раду јединица Војске Србије у којима се регулишу мере, радње и поступци техничког особља за одржавање борбених ваздухоплова.

По успешно завршеном програму образовања, уколико испуни услове предвиђене Правилником о условима за стицање овлашћења за рад Ваздухопловне академије, лице стиче право на полагање теоријских испита за лиценцу категорије А.

Категорија А – дозвољава имаоцу да издаје уверење о повратку ваздухоплова у саобраћај, после извршених мањих, а планираних радова линијског одржавања, једноставних поправки кварова, а како је то специфицирано у стандарду PART – 145, и то увек у оквиру обима радова који су назначени у овлашћењу. Ова категорија је подељена је на следеће поткатегорије, с обзиром на комбинације авиона, хеликоптера, турбинских и клипних погонских група:

  • A1 авиони ca турбинском погонском групом;
  • А2 авиони са клипном погонском групом;
  • А3 хеликоптери са турбинском погонском групом;
  • А4 хеликоптери са клипном погонском групом.

Наставни планови и програми образовног профила Авио-техничар за ваздухоплов и мотор усклађени су са стандардом EASA PART – 147 и PART – 66 .

Ученици се могу пријавити на Конкурс за доделу ученичких стипендија Министарства одбране Републике Србије. По завршеној средњој школи ученици који добију стипендију упућују се на одговарајућу војну обуку са оружјем. Након успешно завршене обуке они ће бити примљени у професионалну војну службу у својству подофицира у складу са Законом о Војсци Србије.

ПРЕДМЕТИ ПО ГОДИНАМА

Ред.

бр.

АВИО-ТЕХНИЧАР ЗА ВАЗДУХОПЛОВ И МОТОР I РАЗРЕД
Назив предмета НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ
T КВ ПН Т КВ ПН НБ
УКР
А: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 13 455
1 Српски језик и књижевност 3 105
2 Енглески језик 2 70
3 Физичко васпитање 2 70
4 Математика 4 140
5 Историја 2 70
Б: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 4 9 3 140 315 105 70
6 Физика 2 70
7 Материјали ваздухоплова 1 35
8 Основе електротехнике и електронике 2 70
9 Стручни енглески језик 2 70
10 Техничко цртање са машинским елементима 2 70
11 Рачунарство и информатика 3 105
12 Алати и мерења 1 3 17 51 35
13 Елементи ваздухоплова 1 3 18 54 35
В: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 3 105
14 Грађанско васпитање 1 35
15 Верска настава 1 35
16 Хемија 2 70
17 Механика 2 70
Сума 20 9 3 700 315 105 70
Ред.

бр.

АВИО-ТЕХНИЧАР ЗА ВАЗДУХОПЛОВ И МОТОР II РАЗРЕД
Назив предмета НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ
T КВ ПН Т КВ ПН НБ
УКР
А: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 12 420
1 Српски језик и књижевност 3 105
2 Енглески језик 2 70
3 Физичко васпитање 2 70
4 Математика 5 175
Б: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 7 8 2 245 280 70 70
5 Стручни енглески језик 2 70
6 Борбени авиони и хеликоптери 2 70
7 Аеродинамика 1 35
8 Рачунари 2 70
9 Конструкција авиона 1 1 2 35 35 70 35
10 Електрична опрема ваздухоплова 1 1 35 35
11 Основе термодинамике 1 1 17 17
12 Авионика 1 1 18 18
13 Основе хидраулике 1 1 17 17
14 Конструкција клипних мотора 1 1 18 18 35
В: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 3 105
15 Грађанско васпитање 1 35
16 Верска настава 1 35
17 Историја ваздухопловства 2 70
18 Екологија и заштита животне средине 2 70
Сума 22 8 2 770 280 70 70
Ред.

бр.

АВИО-ТЕХНИЧАР ЗА ВАЗДУХОПЛОВ И МОТОР III РАЗРЕД
Назив предмета НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ
T КВ УКР Т КВ УКР НБ
УКР
А: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 12 420
1 Српски језик и књижевност 3 105
2 Енглески језик 2 70
3 Физичко васпитање 2 70
4 Математика 5 175
Б: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 6 6 5 210 210 175 70
5 Стручни енглески језик 2 70
6 Борбени системи 2 70
7 Ваздухопловни прописи и одржавање војних ваздухоплова 2 70
8 Примена рачунара у одржавању ваздухоплова 2 70
9 Системи клипних мотора и елиса 1 1 2 17 17 34
10 Хидро-пнеуматски системи авиона 1 1 2 18 18 36
11 Конструкција турбомлазних мотора 1 1 3 17 17 51 35
12 Системи турбомлазних мотора 1 1 3 18 18 54 35
В: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 3 105
13 Грађанско васпитање 1 35
14 Верска настава 1 35
15 Прва помоћ 2 70
16 Композитни материјали 2 70
Сума 21 6 5 735 210 175 70
Ред.

бр.

АВИО-ТЕХНИЧАР ЗА ВАЗДУХОПЛОВ И МОТОР IV РАЗРЕД
Назив предмета НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ
T КВ УКР Т КВ УКР НБ
УКР
А: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 13 403
1 Српски језик и књижевност 3 93
2 Енглески језик 2 62
3 Физичко васпитање 2 62
4 Математика 4 124
5 Социологија са правима грађана 2 62
Б: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 4 6 6 124 186 186 105
6 Стручни енглески језик 2 62
7 Примена рачунара у одржавању ваздухоплова 2 62
8 Људски фактор 2 62
9 Системи авиона 1 1 3 31 31 93 70
10 Аеродинамика и структура хеликоптера 1 1 3 16 16 48 35
11 Системи хеликоптера 1 1 3 15 15 45
В: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 3 93
12 Грађанско васпитање 1 31
13 Верска настава 1 31
14 Испитивање материјала без разарања 2 62
15 Моторна возила 2 62
Сума 20 6 6 620 186 186 105